Mye kunnskap om pasientrettighetsloven

Artikkel

Lov om pasientrettigheter trådte i kraft 1. januar 2001. Denne boken presenterer lovens bestemmelser og redegjør for hvordan de skal forstås. Forfatteren Aslak Syse har i mange år virket som lege, og i de senere år som jurist. Han er nå professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Bokens første del er viet den historiske utvikling av pasientrettigheter i Norge og det arbeidet som pågikk i mange år med å forberede en samlende lov om pasientrettigheter. Bokens andre del går igjennom loven kapittel for kapittel: rett til helsehjelp, rett til medvirkning og informasjon, samtykke til helsehjelp, rett til journalinnsyn, barns særlige rettigheter, klage, pasientombud.

Lovbestemmelsene kommenteres i lys av lovens forarbeider, forskrifter gitt med hjemmel i ulike lover, domsavgjørelser, offentlige dokumenter, rettsvitenskapelige referanser og annet rettskildemateriale.

Boken er oversiktlig. Forfatteren bruker et klart språk. Dette er en omfattende kunnskapskilde med hensyn til problemstillinger vedrørende pasientrettigheter.

Boken har litteraturliste, oversikt over relevante offentlige dokumenter, lovregister og domsregister. Stikkordregister mangler, noe som ville vært til stor hjelp for helsepersonell. Boken har ikke figurer eller tabeller.

Av mange interessante kapitler vil jeg nevne det om rett til helsehjelp. Leseren får god hjelp gjennom dette kompliserte temaet.

I helsevesenets hverdag kan det være avstand mellom regel og virkelighet. Dette forhold kunne vært mer problematisert i fremstillingen. Flere konkretiseringer kunne også bidratt til å lette anvendelsen av lovreglene.

Rolf Hanoa

Nevrokirurgisk avdeling

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler