Norsk forum for sykehjemsmedisin er stiftet

Artikkel

Stein Husebø

Forumets hovedmål er å utvikle standarder for pasientbehandling i eldreomsorgen, øke legebemanningen i sykehjem, men også forskning og styrking av lønns- og arbeidsforhold vil stå sentralt.

Forumets interimsstyre ble formelt etablert 31. august. Styret består av Peter F. Hjort (professor emeritus, Oslo), Tone Hoel (sykehjemslege, Oslo), Peter Wetterberg (allmennpraktiker og geriater, Ålesund), Elisabeth Skaar (sykehjemslege, Oslo), Bettina Sandgathe Husebø og Stein Husebø (begge sykehjemsleger, Bergen).

Initiativtaker Stein Husebø mener skottene er altfor vanntette mellom sykehus og sykehjem, for eksempel i veiledning for å bygge opp kompetansen hos allmennleger. Han tror barrierene mot medisinsk behandling blant annet skyldes todelt departement og sektortilhørighet. I dag er sykehjemmene underlagt Sosialdepartementet og får bevilgninger over kommunebudsjettet. – Aktualisert av fastlegeordningen trengs det en vitalisering, uten at vi dermed kommer i et konkurranseforhold med Norsk geriatrisk forening, hvor medlemmene stort sett arbeider i sykehus, sier Husebø.

Frem mot foreningens første årsmøte neste år vil interimsstyret utforme vedtekter og avklare samarbeidet med tilstøtende spesialiteter. Det vil også bli utgitt en informasjonsbulleteng for medlemmene. Stein Husebø er kontaktperson, tlf. 55 39 34 00 eller e-post: stein.huseboe@brksykehjem.no

Anbefalte artikler