Notiser

Artikkel

Legfolk skal lære om stamceller

Bioteknologinemnda og Teknologirådet arrangerer legfolkskonferanse om stamceller 23.–26. november i Oslo. Via folkeregisteret er 16 personer på basis av kjønn, alder og bosted plukket ut til et legfolkspanel. Gjennom selvstudium, helgesamlinger og

dialog med eksperter, skal legfolkene sette seg inn i problemstillinger knyttet til stamcelleforskning, og lage en felles uttalelse om blant annet stamcellekilder og terapeutisk kloning, som et innspill i arbeidet med å revidere bioteknologiloven.

Målet for konferansen er å sette fart i samfunnsdebatten rundt stamcelleforskning, og gi et samstemt råd til myndighetene. Konferansen er åpen for alle, og er gratis. Interesserte kan melde seg på ved å kontakte Bioteknologinemnda innen 19. november på telefon 22 24 87 91, faks 22 24 27 45, eller e-post: bioteknologinemnda@bion.no

Søker kandidater til forskningspriser

Norges forskningsråd ber om forslag på kandidater til prisen for fremragende forskning og prisen for fremragende forskningsformidling.

Forslagene må inneholde en begrunnelse fra forslagsstiller, og en fyldig dokumentasjon av priskandidatens kvalifikasjoner. Ved vurdering til prisen for fremragende forskning blir det lagt vekt på internasjonalt anerkjent forskning. Prisen skal være fremtidsrettet, og priskandidaten må ha flere år i forskning foran seg. Formidlingsprisen gis til en forsker som har utmerket seg med levende formidling fra sitt fagfelt til folk flest. Det er ingen begrensninger i forhold til medium eller form, men det må være en formidlingsinnsats som går utover ren lærebokproduksjon.

Frist for å komme med forslag, er 14. september. Les mer på: www.forskningsrådet.no/utlysninger/priser/index.html

Akuttmedisinsk håndbok for ferske leger

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) melder om stor etterspørsel etter en ny håndbok i akuttmedisinsk kommunikasjon.

Boken har tittelen Når det haster i det norske helsevesen , og er skrevet med turnuskandidater og nyansatte leger i kommunehelsetjenesten for øyet. Den er ment å være et hjelpemiddel ved deltakelse i vakttjeneste. Boken skal supplere, ikke erstatte eksisterende opplæringskurs og prosedyrehåndbøker som allerede finnes i kommuner og fylker. KoKom ( www.kokom.no) har informert relevante målgrupper om boken, som var ferdig i april, og rapporterer om stor etterspørsel.

KoKom planlegger også en CD-ROM-versjon av boken. Boken, som er gratis, har ni kapitler og er i et hendig format. Den kan bestilles på e-post: kristine.dreyer@kokom.no

Tidsskriftet på e-post

Du kan abonnere på innholdsfortegnelsen av Tidsskriftet på e-post. Ved hver utgivelse sendes det melding om at nytt nummer er lagt ut i fulltekst på Internett. Registrer din e-postadresse ved å gå til www.tidsskriftet.no, og velg e-abonnement i venstre ramme. Skriv inn e-postadressen, klikk på abonnere og send. Da blir du registrert automatisk. Det er like enkelt å melde seg av, dersom du ønsker det.

Utenlandspasienter og infeksjoner

Rikstrygdeverket har utarbeidet en prosedyre for infeksjonskontroll av pasienter som skal behandles/er behandlet ved sykehus i utlandet, og en meldingsblankett for registrering av postoperativ sårinfeksjon. Målet er å sikre at pasienter som er behandlet ved sykehus utenfor Skandinavia undersøkes for smittebærertilstand, at problemer knyttet til import av multiresistente bakterier kartlegges og at kvaliteten på bakteriologisk diagnostikk forbedres. For mer informasjon, kontakt Jan Ove Nesse, Rikstrygdeverket, telefon 22 92 78 53.

Patologisvar online

Ullevål sykehus benytter et nytt system for å sende elektroniske svar på vevsprøver direkte til pasientens journal hos fastlegen. Tre legekontorer er med på ordningen, som gjør det mulig å motta informasjon fra patologilaboratoriene raskere. Etter hvert vil flere av de om lag 20 patologiavdelingene ved sykehusene kunne kommunisere med primærhelsetjenesten, melder Kompetansesenter for IT i Helsevesenet (KITH), som er ansvarlig for prosjektet Elektronisk overføring av patologisvar. Prosjektet viser at det endelig er kommet en standardisert løsning som virker. Flere av de store sykehusene har planer om å innføre standarden, og dessuten har Kreftregisteret vist interesse.

Autorisasjon av audiografer

Med helsepersonelloven ble det innført autorisasjon av audiografer som helsepersonell. I en overgangsperiode vil landets audiografer måtte søke om autorisasjon og lisens til yrkesutøvelse, men etter utgangen av 2002 kan man ikke bruke tittelen audiograf uten autorisasjon. Som autorisert helsepersonell er tittelen som audiograf beskyttet, melder Norsk Audiografforbund. Audiografer har plikt til å overholde lov om helsepersonell. For pasienten vil dette være en kvalitetssikring av behandlingen, påpeker forbundet.

Plan for folkehelsearbeid

Innen utgangen av året skal Sosial- og helsedepartementet ha klar en Nasjonal handlingsplan for folkehelsearbeid. Planen skal oppsummere erfaringene fra folkehelsearbeidet det siste tiåret, blant annet resultater fra flere tverrdepartementale handlingsplaner. Utredningen, NOU 1998: 18 Det er bruk for alle. Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene , er et viktig grunnlag for innholdet i handlingsplanen. Regjeringen begrunner satsingen på folkehelsearbeid med at det er en viktig del av velferdspolitikken og vil at hensynet til folkehelsearbeid skal vektlegges i all politikkutforming både nasjonalt og internasjonalt.

Generiske legemidler på tapetet

Alpharma er ikke fornøyd med Legemiddelindustriforeningens (LMI) innsats i forhold til generiske legemidler.

I samarbeid med Scandinavian Health Care stiftet de nylig Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL). Den nye foreningen vil legge vekt på andre saker enn den nåværende bransjeforeningen, og vil arbeide for at offentlig sektor og skattebetalerne får mer ut av ressursene enn hva som er tilfelle i dag, opplyser Alpharma i en pressemelding. Foreningen skal arbeide for at generiske produkter kan foretrekkes i de tilfeller det er mulig.

Med ny apoteklov ønsker staten å øke bruken av generiske legemidler. Den nye foreningen har ambisjoner om samarbeid med alle parter i helsevesenet for å unngå at markedstiltak hindrer samfunnsnyttige generiske legemidler i å nå brukerne.

Til rettssak for å få dø

En 47 år gammel engelsk kvinne går rettens vei for å få lov til å dø, melder Aftenposten. Kvinnen lider av en uhelbredelig nevrologisk sykdom. Hun fikk diagnosen i 1999. I dag kan hun ikke gå, ikke bruke armene og hun er bare i liten grad i stand til å snakke. Hun argumenterer med at valget om å få dø er en menneskerett for henne.

Engelsk lov fastslår at det å hjelpe noen til å dø, er det samme som mord. Kvinnen har appellert til statsminister Tony Blair for å få endret loven. Hun har også bedt riksadvokaten om en garanti for at hennes mann ikke vil bli tiltalt hvis han hjelper henne med selvmordet, men en slik garanti har hun ikke fått. Kvinnens familie stiller seg bak hennes valg.

Samling av videre- og etterutdanningskurs

På nettadressen www.norgesuniversitetet.no finnes en oversikt over videre- og etterutdanningskurs på høyere nivå i Norge. Om lag 2 000 kurs og over 50 utdanningsinstitusjoner er tilgjengelige. Tjenesten er gratis og åpen for alle. Norgesuniversitetet er et samarbeidsprosjekt mellom NHO og KS fra arbeidsgiversiden, LO, YS, AF og Akademikerne fra arbeidstakersiden og Universitets- og høgskolerådet og Nettverket for de private høgskolene fra høyere utdanning.

Fra en kort omtale av hva slags kurs som finnes, er det mulig å gå videre til en fyldigere presentasjon fra det enkelte lærested. Nettbasert undervisning utgjør en firedel av kursene. Databasen inneholder alt fra enkle kveldskurs til mastergradsstudier.

Gjennom Kurstorget kan man melde behov for kurs man savner, og komme i kontakt med tilbydere.

Rettshjelpsordningen for leger

Legeforeningens medlemmer kan gjennom rettshjelpsordningen søke om støtte til juridisk bistand i saker som hovedsaklig kan knyttes til legens yrkesutøvelse, etter kriterier nedfelt i vedtekter og retningslinjer. Utvalget for rettshjelpsordningen eller sentralstyret i Legeforeningen vurderer søknaden og foretar eventuell bevilgning. Ordningen omfatter ikke fagforeningssaker eller saker som er omfattet av Legeforeningens kollektive ansvarsforsikring.

Prosedyrer for søknad om støtte: Sekretariatet i rettshjelpsordningen kontaktes så snart saksforholdet har oppstått og før det etableres kontakt med advokat. Legen selv bør avstå fra handlinger før saken er vurdert av sekretariatet. Søknad om støtte til juridisk bistand skal sendes og behandles av rettshjelputvalget før advokaten utfører arbeid.

I helt spesielle tilfelle kan advokat kontaktes direkte. Alle søknader må ledsages av fyldig dokumentasjon og det forutsettes at rettshjelpsordningen orienteres om fremdriften i saken og resultatet

Kontakt: Ass. forhandlingssjef Odvar Brænden, telefon 23 10 90 00. E-post: odvar.brenden@legeforeningen.no

Anbefalte artikler