Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Rekordhøyt kull av turnusleger

  Rekordhøyt kull av turnusleger

  385 medisinske kandidater tok fatt på turnustjenesten ved norske sykehus 15. juli. Aldri før har et kull vært så stort. 69 av de 385 nye turnuslegene er nordmenn som vender hjem fra studier i utlandet. 50 kandidater er fra land utenfor EØS, i tillegg til disse er det 18 kandidater fra EØS-land. Ifølge Per Haugum ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har det gått forholdsvis greit å skaffe turnusplasser, men han oppgir at 20 til 30 av plassene er opprettet etter pålegg til sykehusene. 313 kandidater er påmeldt til turnustjeneste fra januar 2002.

  Antibiotika ved spiral

  Antibiotika ved spiral

  Infeksjonsrisikoen ved bruk av spiral er knyttet til de første uker og måneder etter innsetting. Infeksjonen skyldes derfor sannsynligvis selve innføringsprosedyren og ikke tilstedeværelsen av spiralen eller trådene. Dette er den teoretiske bakgrunnen for antibiotikaprofylakse ved innsetting av spiral. Ifølge en systematisk oversikt i Cochrane-biblioteket er effekten av en dose antibiotika gitt samtidig med innsetting av spiral undersøkt i fire randomiserte studier ( www.cochrane.org/cochrane/revabstr/ab001327.htm). Samlet viser disse at antibiotikaprofylakse med 200 mg doksycyklin eller 500 mg azitromycin ikke reduserer den allerede lave risikoen for bekkeninfeksjon eller for fjerning av spiralen av medisinske grunner innen 90 dager.

  Studiene ble utført i Kenya, Nigeria, Tyrkia og USA og nær 6 000 kvinner deltok. 90 dager etter innsetting av spiral hadde 27 (0,9 %) av 2 906 kvinner som fikk antibiotika, utviklet bekkeninfeksjon. I placebogruppen var andelen 30 (1 %) av 2 891. Dette gir et oddsforhold på 0,89 med 95 % konfidensintervall fra 0,53 til 1,5. Forfatterne kommenterer at dagens spiraler er sikre, at antibiotikaprofylakse er lite nyttig, og at at det trolig er liten verdi i å gjøre flere studier.

  Manuell terapi ved astma

  Manuell terapi ved astma

  En systematisk oversikt over randomiserte studier av den kliniske effekten av fysioterapi, kiropraktikk og andre manuelle terapiformer ved astma er nylig publisert i Cochrane-biblioteket ( www.cochrane.org/cochrane/revabstr/ab001002.htm). Det er publisert bare fem slike studier. En av to studier av kiropraktikk var av god kvalitet og viste ingen effekt. Studien av massasje viste noe effekt, mens de andre studiene ikke viste noe effekt av behandlingen. Forfatterne av oversikten konkluderer at det foreløpig ikke finnes kunnskapsgrunnlag for å støtte eller fraråde manuell terapi for astmapasienter.

  Røyking og tidlig overgangsalder

  Røyking og tidlig overgangsalder

  Tall fra Statens helseundersøkelser tyder på at røyking kan fremskynde overgangsalderen. Helseundersøkelsene av 40–42 år gamle kvinner i 11 fylker avdekker flere fellestrekk blant dem som allerede har mistet menstruasjonen. En påfallende høy andel røyker, og i gjennomsnitt har de mindre utdanning og oftere helseproblemer enn andre kvinner. Fagsjef Sidsel Graff-Iversen i Statens helseundersøkelser påpeker at stoffer i tobakken motvirker det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Hun mener at kvinner som viser tegn til tidlig overgangsalder, bør få tilbud om hjelp til å slutte å røyke. 40-årsundersøkelsen viser imidlertid en positiv trend: Stadig færre p-pillebrukere røyker. I 1980-årene røykte mer enn halvparten av p-pillebrukerne i alderen 40–49 år. I 1997–99 hadde denne andelen gått ned til 22 %.

  Opplæring ved kronisk sykdom

  Opplæring ved kronisk sykdom

  I hver helseregion vil det fra november 2001 til mars 2002 bli arrangert konferanser om læring og mestring ved kronisk sykdom. Sykehusene er pålagt å gi pasienter og pårørende opplæring og informasjon. Brukermedvirkning og samarbeid på tvers av yrkesgrupper er viktig i så måte. Konferansene vil ta opp pasienters rett til opplæring og presentere gode eksempler på læringstilbud. Arrangør er Fra Erfaring til Læring, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Astma- og Allergiforbund, Norges Diabetesforbund, Norsk Epilepsiforbund, Norsk Revmatikerforbund og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Konferansene blir holdt i Lillehammer, Trondheim, Tromsø, Bergen og Kristiansand. For ytterligere informasjon, søk på Internett under knappen konferanser på: www.aker.uio.no/LMS

  Menopauseplager

  Menopauseplager

  Hetetokter og nattesvette er vanlige symptomer hos postmenopausale kvinner. I en metaanalyse av 21 dobbeltblinde, randomiserte, placebokontrollerte studier av minst tre måneders varighet ble det konkludert med at peroral østrogentilførsel alene eller med progesteron gir en signifikant reduksjon av anfallshyppighet (77 % reduksjon; 95 % KI 58,2–87,5) og grad av symptomer (oddsratio 0,13; 95 % KI 0,08–0,22) ( www.update-software.com/abstracts/ab002978.htm).

  Diabetes og nyresykdom

  Diabetes og nyresykdom

  Kan bruk av ACE-hemmere hos normotensive pasienter med diabetes og mikroalbuminuri hindre utvikling av nyresvikt? I en metaanalyse av 12 randomiserte placebokontrollerte studier fant man at ACE-hemmere kan stanse eller redusere albuminsekresjonen og redusere eller forebygge økt blodtrykk. Det er usikkert om effekten på albuminsekresjonen skyldes en separat renal effekt eller er knyttet til blodtrykksreduksjonen. Effekt på utvikling av terminal nyresvikt er ikke påvist ( www.update-software.com/abstracts/ab002183.htm).

  Overvekt hos barn

  Overvekt hos barn

  Overvekt hos barn er et økende problem. Er det mulig å forebygge? En ny Cochrane-rapport gjennomgikk sju studier, som var enten randomiserte eller ikke-randomiserte med kontrollgruppe. Konklusjonen er at det foreløpig ikke er tilstrekkelig gode data som kan påvise effektive forebyggende programmer mot overvekt hos barn ( www.update-software.com/abstracts/ab001871.htm).

  Behandling av humerusfrakturer

  Behandling av humerusfrakturer

  Proksimale humerusfrakturer er vanlige, men behandlingen varierer mye. I en fersk Cochrane-rapport ble ni randomiserte studier analysert. Alle studiene var imidlertid små, den største involverte 85 pasienter. Rapporten konkluderer med at man ennå ikke har robuste data for å avgjøre hva som er den beste behandlingen. Det er også uklart om operative inngrep gir konsistent bedre langtidsresultater ( www.update-software.com/abstracts/ab000434.htm.)

  Enklere å bestille ortopediske hjelpemidler

  Enklere å bestille ortopediske hjelpemidler

  Fra 1. juli er det blitt enklere å bestille ortopediske hjelpemidler takket være en ny bestillingsordning. Heretter kan

  legespesialister som tidligere hadde godkjenning til å søke om stønad til slike hjelpemidler, bestille dem på samme måte som man skriver ut legemidler på blåresept. En annen forenkling er at brukerne selv kan bestille fornyelse av sine hjelpemidler ved behov. Betingelsen er at legen gir brukeren fullmakt til dette for en periode på fem eller ti år. Mer informasjon finnes på www.trygdeetaten.no/pub/proteser.html

  Fri informasjon til fattige land

  Fri informasjon til fattige land

  Seks av verdens viktigste forleggere har gått sammen om å gi fri tilgang til vital medisinsk informasjon via Internett for de fattigste landene i verden fra januar 2002. Løsningen innebærer at mer enn 1 000 av verdens ledende medisinske tidsskrifter som en forsøksordning blir fritt tilgjengelig i elektronisk format i mer enn 100 av de fattigste landene i verden. For land som har noe bedre, men likevel svak økonomi, vil det være mulig med rabatter på 60–70% på ordinære abonnementer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media