Sykmeldingsattest og legeerklæring ved arbeidsuførhet

Arvid Mikelsen Om forfatteren
Artikkel

Det har tidligere vært visse problemer med trygdekontorenes praksis med bruken av de nye blankettene. Trygdekontoret har i stedet for å benytte blankettene, i altfor stor grad innhentet det de har definert som «tilleggsopplysninger», og dermed tilbudt legen takst L-10 for relativt omfattende arbeid.

Sykmeldingsattestens del II

Sykmeldingsattestens del II honoreres med L10. Den fylles ut uoppfordret av legen første gang ved utløpet av arbeidsgiverperioden. Deretter fyller legen den ut bare ved nye eller endrede opplysninger i sykepengeperioden for øvrig. Trygdekontoret kan også be om den senere i sykepengeperioden.

For å sikre at sykmeldingsattesten gir de nødvendige opplysningene, kan trygdekontoret påpeke enkelte spørsmålsfelt som legen bes besvare utfyllende. Som et minimum skal feltene 7.1 (Symptomer, status presens og behandling) og 7.3 (aktuelt med tiltak) på attestens del II være besvart. Punkt 3.2 (antas fortsatt arbeidsufør utover d.d.) bør også kunne gi viktig informasjon.

Det er sykmeldingsattestens del II som i hovedsak skal bidra til at trygdekontoret får kortfattede opplysninger av betydning for oppfølgingsvirksomheten på et tidligere tidspunkt enn åtte uker, samt i resten av sykepengeåret.

Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Legeerklæring ved arbeidsuførhet honoreres med L45 (ved fullstendig utfylling samt senere supplering).

Den benyttes ved:

– Åtte ukers sykmelding (legen fyller ut uoppfordret og ev. etter anmodning fra trygdekontoret ellers i sykepengeperioden)

– Krav om/revurdering av rehabiliteringspenger (utløses av trygdekontoret)

– Krav om/oppfølging av yrkesrettet attføring (utløses av trygdekontoret)

– Krav om/revurdering av uførepensjon (utløses av trygdekontoret)

I tillegg til legens innsending av legeerklæringen ved åtteukerstidspunktet, kan altså trygdekontoret be om erklæringen både før sykmeldingen har vart i åtte uker og på senere tidspunkt i sykepengeåret. Praksis i sykepengeåret blir således tilsvarende som for tidligere Sykmelding II.

Tilleggsopplysninger

Tilleggsopplysninger honoreres med L10. Disse brukes ifølge takstheftet Dersom legen blir bedt om å gi tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte blanketter… Tilleggsopplysninger er uavhengig av tidspunkt i sykdomsforløpet og type ytelse. Det er ikke egen blankett til formålet, spørsmålene besvares i fritekst av legen.

Det er ikke hensikten at tilleggsopplysninger skal benyttes hvis spørsmålene trygdekontoret ber om svar på, kan dekkes gjennom bruk av sykmeldingsattesten. Før trygdekontoret evt. ber om tilleggsopplysninger, skal det vurderes nøye om anmodning om sykmeldingsattest Del II kan gi de svar trygdekontoret etterspør, og i så fall skal del II benyttes.

Hvis trygdekontoret likevel finner behov for unntaksvis å innhente tilleggsopplysninger i form av konkrete, avgrensede spørsmål, er det viktig at omfanget tilsvarer taksten. Det vil si at omfang på spørsmålsstillingene og derved forventet tidsbruk skal ligge innenfor en gjennomsnittlig tidsbruk på ti minutter Tilleggsopplysninger skal ikke brukes i stedet for innhenting av ny legeerklæring i sykepengeåret, dersom det trygdekontoret har behov for er opplysninger og vurderinger som tilsvarer spørsmålsstillingene i legeerklæringen og således krever at legen bruker et gjennomsnitt på 45 minutter.

Bedre opplysninger

Det er primært del II som skal benyttes i sykepengeåret i den hensikt å gi trygdekontorene bedre oppfølgingsrelevante opplysninger gjennom en forholdsvis enkel blankett. Legeerklæringen brukes som skissert ovenfor, mens tilleggsopplysninger kun brukes i de tilfeller trygdekontorets spørsmålsstilling ikke kan dekkes av del II og opplysningene heller ikke er av et slikt omfang at legeerklæringen bør benyttes.

Imøtekommelse av legenes forståelse

Den nye informasjon som Rikstrygdeverket (RTV) nå sender ut, anser Legeforeningen som en imøtekommelse av legenes forståelse av begrepet «tilleggsopplysninger». I nest siste avsnitt skriver RTV at «tilleggsopplysninger skal ikke brukes i stedet for innhenting av ny legeerklæring i sykepengeåret». I tilknytning til dette svarer RTV på direkte spørsmål at «tilleggsopplysninger» ikke er opplysninger som skal fange opp utviklingen av sykdomsforløpet, for det følger av de fastsatte blanketter. Når trygdekontoret for eksempel etter noen måneder spør om endringer/nytt i sykdomstilstand/arbeidsuførhet, kan det ikke defineres som «tilleggsopplysninger». Det skal gjøres på fastsatt blankett. Hvis opplysningene er kortfattede og enkle, anser Rikstrygdeverket at trygdekontoret skal benytte blanketten Sykmelding del II på nytt.

Anbefalte artikler