Må etablere nye avtaler for sykehussektoren

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Karl-Arne Johannessen

Dette vedtok sentralstyret på sitt møte i juni. Det er statlig overtakelse av sykehusene som krever at det utarbeides både ny avtalestruktur og forhandlingsordning. Den nye forhandlingsmotparten Legeforeningen skal forholde seg til, er Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning (NAVO).

Blir største enhet

Helseministeren kunngjorde i begynnelsen av juli at NAVO var valgt som arbeidsgiverorganisasjon for de nye helseforetakene. Antall arbeidstakere som omfattes av avtaleverket til NAVO er, før NSB og Posten også tilsluttes, ca. 40 000. Med helseforetakenes over 100 000 ansatte blir dette den største gruppe arbeidstakere NAVO etablerer avtaler med. Totalt vil avtaleverket omfatte omkring 180 000 ansatte.

Nye avtaler må forhandles

NAVO opplyser på sine nettsider at de ikke er interessert i at avtaler fra en sektor eller virksomhet overføres til andre sektorer. De har derfor i øyeblikket ingen avtaler som gjelder eller kan gjelde for de fremtidige helseforetakene eller virksomheter knyttet til disse. NAVOs hovedavtale for nåværende medlemmer er sagt opp per 1.7. 2001 og skal være ferdig forhandlet innen årsskiftet.

– Det er uavklart om nåværende hovedavtale er hensiktsmessig for de fremtidige sykehusforetak, opplyser Karl-Arne Johannessen. Den tidligere Ullevål-direktøren er ansatt som spesialrådgiver i NAVO.

Individuelle rettigheter

Overføring av arbeidstakerne fra fylkeskommunene og den statlige spesialisthelsetjenesten til de nyetablerte helseforetakene, skal behandles etter arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Tariffavtalenes individuelle rettigheter gjelder ut tariffperioden. Endringene innebærer at alle ansatte vil bli omfattet av arbeidsmiljøloven, også nåværende tjenestemenn i den statlige spesialisthelsetjenesten. Sistnevnte får etter forslaget i en overgangsperiode begrenset til tre år etter overdragelsen, noen særrettigheter som fortrinnsrett til annen statsstilling og rett til ventelønn ved oppsigelse fra arbeidsgiver.

Forhandlingsutvalg

NAVO vil organisere helseforetakene i en egen enhet, formelt avgrenset fra NAVOs øvrige medlemmer. Det skal etableres et eget forhandlingsutvalg hvor bindende beslutninger kan tas.

  Legeforeningens sentralstyret vedtok før sommerferien å nedsette en foreløpig strategigruppe og forhandlingsdelegasjon som skal ivareta forberedelsene til forhandlinger med NAVO. Denne gruppen består, foruten president Hans Petter Aarseth, av to representanter fra Norsk overlegeforening, to representanter fra Yngre legers forening og en representant fra henholdsvis Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, Praktiserende Spesialisters Landsforening, Alment praktiserende lægers forening og Norsk medisinstudentforening. I tillegg møter ansatte i Legeforeningens sekretariat i gruppen.

Mer om NAVO finnes på nettsiden: www.navo.no

Anbefalte artikler