Notiser

Artikkel

Kinesiske urter mot hepatitt B

Enkelte kinesiske urter kan ha effekt mot kronisk hepatitt B, er konklusjonen i en Cochrane-analyse av ni randomiserte studier som omfatter 936 pasienter ( www.update-software.com/abstracts/ab001940.htm). Effekten av ti urter som blir brukt terapeutisk, er vurdert i forhold til uspesifikk behandling eller placebo. Tre av urtene er forbundet med en reduksjon i serumkonsentrasjonen av hepatittantigen, men det er ikke nok vitenskapelig grunnlag til å anbefale en enkelt urtetype til behandlingsformål.

Urteterapi ved artrose

En Cochrane-analyse har vurdert effekten av urteterapi ved artrose. Alle randomiserte forsøk på urteintervensjon ble evaluert, men bare fem av dem oppfylte kriteriene for systematisk metaanalyse. Det var ikke mulig å trekke sikre konklusjoner fra de enkelte studiene, men to av dem viste at avokado og soyabønner virker gunstig på funksjons- og smertenivået samt forbruket av antiflogistika hos pasienter med artrose ( www.updatesoftware.com/abstracts/ab002947.htm).

Kan akupunktur igangsette fødsler?

Akupunktur er en av flere alternative behandlingsmetoder som i økende grad blir benyttet til fødselsinduksjon, men effekten forblir uavklart. En Cochrane-rapport slår fast at ingen studier hittil oppfyller inklusjonskriteriene for en systematisk metaanalyse ( www.cochrane.org/cochrane/revabstr/ab002962.htm).

Barndom og selvmordsrisiko

Negative opplevelser i barndommen kan gi depresjon, lav selvfølelse og dårlig evne til å løse problemer i voksen alder og føre til økt risiko for selvmordsforsøk. Det indikerer funn fra et forskningsprosjekt ved Statens institutt for folkehelse. Prosjektet har kartlagt risikofaktorer og årsaksmekanismer bak selvmordsforsøk, og har lagt vekt på negative hendelser i barndom og alkoholproblemer, mental helse og evne til problemløsning i voksen alder.

50 selvmordsforsøkere ble sammenliknet med 271 personer fra en normalbefolkningsgruppe. Personene som hadde prøvd å ta sitt liv, rapporterte signifikant høyere grad av emosjonelt, fysisk eller seksuelt misbruk i barndommen, mer psykiske problemer hos foreldre, større grad av depresjon, lavere selvfølelse og lavere evne til å løse problemer. For kvinner er misbruk, alkoholproblemer og depresjon de viktigste risikofaktorer, mens lav selvfølelse er den sterkeste risikofaktor for selvmordsforsøk blant menn.

Tygger hjertetabletter

De mest brukte legemidlene i 2000 var medisiner for å redusere kolesterolet og for å senke blodtrykket. Antall solgte døgndoser av serumlipidsenkende midler (ATC-gruppe C10) økte med 22 % i 2000. Salget av disse medisinene beløp seg til 830 millioner kroner, hvilket er en tredobling siden 1997, viser legemiddelstatistikken fra Norsk Medisinaldepot. Noe av økningen kan forklares ved at bruksområdet for de største produktene i denne gruppen er utvidet til å omfatte forebyggende behandling av visse typer hjertelidelser.

Norge – en sinke i forskningsinvesteringer

Tall fra Legemiddelindustriforeningen viser at legemiddelindustrien i Norge bruker 78 millioner euro eller drøyt 700 millioner kroner til medisinsk forskning og utvikling årlig. Selv om industrien er blant de viktigste bidragsyterne og investeringene i forskning og utvikling har gått opp de siste årene, ligger Norge langt etter andre europeiske land. I gjennomsnitt bruker industrien i hvert land 1 095 millioner euro til medisinsk forskning og utvikling hvert år. Det norske nivået er bare 14 % av gjennomsnittet for Danmark, Sverige og Finland. Norges relativt lave investeringsnivå kan ha flere årsaker, men man har i internasjonale studier blant annet påvist sammenhenger mellom offentlige bevilgninger og private bidrag. Jo høyere offentlig bevilgning, dess høyere kan de private bidragene bli.

Oversikt over tillitsvalgte

En fylkesvis oversikt over hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte finnes på Legeforeningens Internett-sider www.legeforeningen.no under knappen organisasjon. Klikk på det fylket du ønsker og finn riktig person under den kategorien den tillitsvalgte hører til.

På samme Internett-side finnes skjema for endringer av opplysninger om tillitsvalgte som meldes direkte til sekretariatet.

Trygderefusjon av spesialisttakster krever norsk spesialistgodkjenning

Bare leger som har norsk spesialistgodkjenning kan heve refusjon fra trygden med spesialisttakster. Øvrige vilkår gjelder, som for eksempel avtale med kommune eller fylkeskommune.

Ifølge norsk lov må en lege ha norsk autorisasjon eller lisens for å utøve legevirksomhet i Norge. På samme måte må det foreligge norsk spesialistgodkjenning for å kunne praktisere som spesialist i Norge. Nordisk overenskomst fastslår at helsepersonell som omfattes at overenskomsten, har rett til å få sin autorisasjon eller andre godkjenninger overført til annen kontraherende stat. Imidlertid er norsk godkjenning en nødvendig forutsetning for at de rettigheter og plikter som påhviler leger, skal kunne gjøres gjeldende for og av legen i Norge.

Anbefalte artikler