Tvist om godtgjøring ved interkommunal legevakt

Nils J. Grytten Om forfatteren
Artikkel

Det er oppstått tvist mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen om godtgjørelsen for deltakelse i interkommunal legevakt etter særavtalen for leger i kommunehelsetjenesten. Fra KS’ side er det påstått at de tidligere reglene om honorar etter normaltariffen kombinert med beredskapsgodtgjørelse også kan videreføres etter dagens avtaleregulering.

Legeforeningen har bestridt en slik forståelse av avtalen under henvisning til at de satser for godtgjøring som er inntatt i pkt 8.1. i særavtalen er bindende mellom partene lokalt. Det er også i pkt 8.13. etter krav fra Kommunenes Sentralforbund, inntatt en egen ufravikelighetsbestemmelse om godtgjøringen ved interkommunale legevaktsentraler. Bestemmelsen innebærer at det vil være tariffstridig lokalt å avtale divergerende godtgjøringer og vilkår enn dem som fremkommer av pkt 8.

Forhandlingsmøte mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen ble avholdt 27.2. 2001 uten at det ble oppnådd enighet mellom partene. Legeforeningens sentralstyre har deretter vedtatt å bringe tvisten inn for Arbeidsretten dersom den ikke kan få en hensiktsmessig løsning på annen måte.

Anbefalte artikler