Landsstyremøtene flyttes fra høst til vår

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Årsmøtene i fylkesavdelingene, yrkesforeningene og spesialforeningene kan avvikles enten før eller etter sommeren. For yrkesforeningene og avdelingene må årsmøtene være avviklet før 31.8.

Regnskapsloven

Bakgrunnen for flyttingen av landsstyremøtet var den nye regnskapsloven som Stortinget har vedtatt. Den stiller krav om at organisasjoners regnskaper for foregående år skal være godkjent innen 1. juli. Forslaget har vært på høring i Legeforeningens organisasjonsledd.

Et forslag fra Rogaland og Møre og Romsdal fylkesavdelinger om å avholde årsmøter i fylkesavdelingene og yrkesforeningene om høsten og landsstyremøtet om sommeren, ble ikke vedtatt.

Det skal velges ny president og sentralstyre på landsstyremøtet i Sandefjord i oktober. Det ekstraordinære landsstyremøtet vedtok at dette styrets funksjonsperiode blir

1 1/2 år, slik at senere valg gjennomføres i år som slutter på ulike tall.

Sentralstyrets valgperioder følger landsstyrets. Det samme gjøres gjeldende for yrkesforeningene og fylkesavdelingene. Spesialforeningene omfattes ikke de av ovennevnte endringer, og kan avholde sine møter på samme tidspunkter som de har nå.

Regnskapene for 2000

Desisorene Sigrun Solberg og Håkon Ebbing pekte i sin rapport på at regnskapene er oversiktlige og av høy kvalitet. Utførlige kommentarer synliggjør foreningens aktivitet og gir en god oversikt over foreningens drift. De ble bemerket at alle foreningens regnskap er avsluttet med et positivt resultat.

Sentralstyret hadde i resultatregnskapet foreslått at 15 millioner kroner av gevinsten ved salg av Kirkeveien 98 AS skulle avsettes til konfliktfondet, og at resten hovedsakelig skulle benyttes til å styrke den frie egenkapitalen. Sentralstyret anmodet landsstyret om å ta stilling til denne omdisponeringen. Det ble vedtatt at en større del av gevinsten, 25 millioner kroner, skulle avsettes til konfliktfondet.

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Landsstyret godkjente årsberetningen. Regn-

skapet til Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger viser et overskudd på drøye 324 millioner kroner. Overskuddet overføres til annen egenkapital. Dette ble enstemmig vedtatt.

Møre og Romsdal legeforening påpekte at styret i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger har vedtatt nye regler for utgiftskompensasjon for leger som er med i fastlegeordningen. Landsstyret vedtok at sentralstyret og styret i SOP går gjennom regelverket for å sikre at praktiserende allmennleger fortsatt skal være sikret tilstrekkelig utgiftskompensasjon gjennom SOP ved sykdom.

Gerd Tranø fra sentralstyret fremmet forslag om at landsstyret anmoder SOPs styre om å unngå plassering av kapital i aksjer innen våpenindustrien. Forslaget ble vedtatt mot 12 stemmer.

Landsstyremøter

Landsstyremøtet 2001 holdes i Sandefjord 17.–19. oktober

(se omtale i Tidsskriftet nr. 16/2001).

Landsstyremøtet 2002 er det første etter ny tidsplan,

og holdes i Tromsø 5.–7. juni 2002.

Anbefalte artikler