Åpne sår etter lederstrid i Vest-Agder

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Prosessen med overgang til enhetlig ledelse ved Vest-Agder sentralsykehus for et år siden fikk spesiell oppmerksomhet da 50 sykehusleger fra Agder-fylkene møtte Overlegeforeningens styre og president Hans Petter Aarseth.

  Artikkel

  Legeforeningen mener at sykehusavdelinger hvor diagnostikk og behandling er det sentrale, skal ledes av leger (1). Imidlertid har enkelte sykehus valgt å ansette ikke-lege som avdelingsleder ved kliniske avdelinger. Dette skjedde blant annet ved pediatrisk og gynekologisk avdeling ved Vest-Agder sentralsykehus i 2000.

  VAS-modellen

  VAS-modellen

  Legeforeningen sentralt var involvert i prosessen og det ble laget en stillingsbeskrivelse for avdelingsoverleger der ikke-lege er avdelingsleder – kalt VAS-modellen (2). Foreningen har aldri sett på VAS-modellen som en ideell løsning, men en nødvendighet for å sikre forsvarlig pasientbehandling og fagutvikling i en avdeling uten gjennomgående medisinsk kompetanse i ledelsen.

  Både sykehusledelsen ved Vest-Agder sentralsykehus og sykehus som har iverksatt omorganiseringsprosesser senere, har erkjent nødvendigheten av at avdelingsoverlegen må ha det medisinske ledelsesansvar av avdelingen, når en annen enn lege er tilsatt som avdelingsleder. For å ivareta den medisinske ledelse kreves myndighet. Dette mener Legeforeningen er tillagt avdelingsoverlegen. Stillingsbeskrivelsen ble laget for å få samsvar mellom ansvar og myndighet.

  I året som er gått har legene ved avdelingene blitt tiltakende frustrerte. Avdelingsoverlegene som ikke fikk avdelingslederstillinger valgte å trekke seg fra sine avdelingsoverlegestillinger. I ett år nå har det vært beordret overleger til disse stillingene. Det sier seg selv at dette ikke kan fortsette. Skal det sikres at avdelingen opprettholder et faglig tilfredsstillende kompetansenivå over tid, må de medisinske lederne inn i faste stillinger/åremålsstillinger.

  Diskusjonen på møtet viste tydelig hvordan det går når omorganiseringsprosesser gjennomføres for fort, og når personer som er berørt av prosessen, føler seg overkjørt av en arbeidsgiver de har vært ansatt hos i mange år. Det er fortsatt mange åpne sår som følger av omorganiseringsprosessen ved Vest-Agder sentralsykehus.

  Skillevei

  Skillevei

  Innspillene på møtet viser at man står ved en skillevei. Det ene er at avdelingsoverlegen må ta den myndighet som er lagt til instruksen. Det andre er at administrasjonen ikke på noen måte saboterer den avtalte instruks, slik at avdelingsoverlegen fremstår som en rådgiver. Det ville i såfall være i strid med alle forutsetninger mellom VAS og Legeforeningen og kan ikke tolereres.

  Legene ved de berørte avdelingene ved sykehuset har vært pionerer på en smertefull vei og har fått merke følgene av en svært uheldig utvikling innen ledelse og omorganisering i norsk helsevesen. Legeforeningen mener at det er viktig at erfaringene som er gjort, blir systematisert og evaluert og gjort kjent for sykehusledere og kolleger. Det var mange sterke og såre innlegg fra møtedeltakerne som viser at ledelsen ved sykehuset må ta sitt personalansvar alvorlig før et svært kompetent og godt fagmiljø blir ødelagt.

  Ta ledelsen

  Ta ledelsen

  Legeforeningens råd til legene ved sykehusene var: Ta ledelse, følg instruksen, synliggjør at det er de medisinske beslutninger som styrer virksomheten, og støtt opp om kolleger som går inn i avdelingsoverlegestillinger. På denne bakgrunn skal vi arbeide videre for å tydeliggjøre hvem som må lede sykehusavdelingene.

  Signalene fra omorganiseringsprosessene ved Aust-Agder sentralsjukehus fremstod som atskillig mer positive. Der har man brukt tid på prosessen, og i sterkere grad involvert berørte faggrupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media