Akademikerne ønsker alternativer til streik

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Begrensede former for arbeidskamp, så som rullerende streik, overtidsblokade, reisenekt og redusert arbeidstempo vil ikke på samme måte som full streik ramme publikum. Akademikerne mener det må innføres regler om arbeidskamp etter mønster av systemet i Sverige og Finland. Der er det mulig å varsle begrensede kamptiltak som alternativ til full streik.

Sundnes mener at en åpning for mer begrensede former for arbeidskamp også vil gjøre streikeretten mer reell: – En streik i offentlig sektor rammer samfunnsnødvendig virksomhet, og dermed får vi tvungen lønnsnemnd raskt. Dette gjør streikeretten lite reell.

Han vektlegger at innføring av begrensede kamptiltak vil øke forhandlingsviljen. Selv bare muligheten for konflikter av denne type ville påvirke forhandlingsforløpet og innebære at partene i utgangspunktet ville være mer kompromissvillige.

Sundnes understreker at som i Sverige må det knyttes de samme varslingsfrister til denne type kampmidler som til full streik, og meklingsinstitusjonen måtte kunne nedlegge forbud mens mekling pågår og for øvrig arbeide på samme måte som nå. Den formelle og prinsipielle likevekten mellom partene må ivaretas ved at arbeidsgiverne kan gå til lockout eller mer begrensede kamptiltak med vanlig frist, sier Sundnes.

Det er nå på tide å åpne for alternative og begrensede kamptiltak. – Vi håper på en oppmykning av rettstilstanden på dette området i forbindelse med behandlingen av Stabel-utvalgets innstilling, sier Sundnes.

Positivt

– En endring er påkrevd, slik at ansatte i offentlig sektor får en reell mulighet til streik, mener Hans Petter Aarseth, president i Legeforeningen. Han understreker at når det varsles streik for ansatte i helsesektoren, innføres det tvungen voldgift nesten umiddelbart. Regjeringen tyr til dette med utgangspunkt i hensynet til liv og helse, selv om organisasjonene ved et uttak har lagt vekt på at bemanningen er bedre enn i helger og ved ferieavvikling. Nettopp derfor har arbeidsgivere gjennom lengre tid hatt mulighet til å stoppe steiker i offentlig sektor, og sementert en utvikling av lønnen for offentlig ansatte.

– Vi er bundet til et system som tar fra oss den reelle streikeretten, sier Aarseth.

Anbefalte artikler