Venesystemet – diagnostisering og behandling

Artikkel

Denne boken henvender seg både til unge, nyutdannede leger med interesse for venesystemet og dets sykdommer, og til deres erfarne kolleger som behandler disse lidelsene. Den er både ment som en innføring i faget og som en oppdatering. Verket er systematisk og ryddig oppbygd med en oversiktlig layout. Det er rikt illustrert med både skisser, fargefotografier og tabeller. Innbindingen er enkel, men adekvat, og papirkvaliteten tilfredsstillende.

Som tittelen angir, omhandler boken diagnostisering og behandling av de enkelte lidelser i venesystemet. Verket behandler oversiktlig og kortfattet dets anatomi, fysiologi, patofysiologi, og mer utførlig undersøkelsesmetodikk og venesykdommenes symptomatologi. Forfatterne konsentrerer seg hovedsakelig om behandlingen av de lidelser som egner seg best til ambulant terapi og spesielt til kosmetisk terapi. Injeksjonsbehandling av varicer og venectasier som er en lite brukt metode i Norge, har fått en forholdsvis detaljert beskrivelse. Likeledes er metoder som laser- og fototerapi av telangectasier viet en bred plass. Omtalen av de mer omfattende former for venekirurgi er derimot både skjematisk og mangelfull. Behandlingsmetoder som rekontruktiv klaffekirurgi, angioskopisk kartlegging og behandling av perforantinsufficiens, endoskopisk venekirurgi, venøs bypasskirurgi, etc., er dessverre ikke nevnt. Verket avsluttes med et appendiks med bl.a. enkelte nyttige plansjer og dokumenter. Spesielt er forslagene til konsensusdokumenter verd å merke seg.

Boken er velegnet som en oversikt over venesystemets anatomi, undersøkelsesmetodikk og tilgjengelig instrumentarium for diagnostisering og behandling av mindre alvorlige lidelser på dette felt, og gir en adekvat, lettlest og oppdatert fremstilling. Likeledes er den velegnet som en god veileder ved ambulant virksomhet. Boken er imidlertid mindre velegnet som et altomfattende oppslagsverk, fordi dette nødvendigvis må inkludere en beskrivelse og behandling av alle venesystemets lidelser.

Bjørn Lie

Kirurgisk avdeling

Karkirurgisk seksjon

Buskerud sentralsykehus

Drammen

Anbefalte artikler