Pasientinformasjon om osteoporose

Artikkel

Pasienter med kroniske sykdommer trenger kunnskap om sin lidelse. Denne engelske boken i dansk oversettelse er først og fremst rettet mot pasienter med etablert osteoporose for å informere om årsaker til sykdommen og muligheter for behandling. En annen målgruppe er de som har hørt om sykdommen og gjerne vil vite om de har økt risiko for beinskjørhet. Boken omtaler både patogenese, symptomer, diagnostikk og behandling. I tillegg til farmakologisk behandling, har man også omtalt smertebehandling og hvordan pasienten selv kan påvirke livsstilsfaktorer.

Formen er naturligvis populærvitenskapelig, og det er lite tekst på hver side. Nesten alle sider inneholder en tabell, stikkordsramme eller illustrasjon. Dessverre er det lite informasjon i mange av illustrasjonene, noen kan være vanskelige å forstå og enkelte er til dels misvisende (f.eks. er komprimerte ryggvirvler på side 28 fremstilt som om corticalis er resorbert, og på side 49 er en ung kvinne med normal kroppsbygning fremstilt som eksempel på overdreven avmagring). Selv om dansk burde være lett tilgjengelig, vil nok fremstillingen kunne være tung for de som ikke har noen bakgrunnskunnskap om sykdommen. Flere av tabellene dreier seg om danske medikamenter og matvarer, og vil derfor ikke dekke norske forhold.

Det er et stort behov for informasjon til pasienter med osteoporose, og mange vil ønske seg en bred oversikt om hvilken kunnskap som finnes om sykdommen. Boken dekker de fleste aspekter, men jeg tror ikke den vil oppfattes som lettlest av pasienten. Det er tydelig at utgiveren har søkt å bedre informasjonen gjennom bruk av illustrasjoner, men her kunne man nok arbeidet mer for å belyse viktige poenger gjennom samspill mellom tekst og figur.

Jan A. Falch

Endokrinologisk avdeling

Aker sykehus

Anbefalte artikler