Studie om antiepileptika under graviditet

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  For å få kunnskap om hvorvidt antiepileptika under graviditet kan gi fosterskader, søker Statens senter for epilepsi etter gravide som er under slik behandling, til en stor internasjonal undersøkelse.

  Artikkel

  Det er nylig etablert et nettverk av norske nevrologer som har påtatt seg å registrere gravide kvinner med epilepsi i sitt område. Studien koordineres nasjonalt av Statens senter for epilepsi, mens hovedkontoret ligger i Milano.

  Bakgrunn

  Bakgrunn

  0,3–0,5 % av alle gravide kvinner behandles med antiepileptika under graviditeten, til tross for at man vet at slike legemidler kan gi fosterskader. Begrunnelsen er at epileptiske anfall trolig er mer skadelig enn legemidlet, både for mor og barn. Vi har i dag ikke grunnlag for å si hvilket antiepileptikum som er mest fordelaktig å bruke under graviditet, men som oftest anbefales det preparatet som gir best anfallsreduserende effekt.

  De senere år er flere legemidler mot epilepsi blitt introdusert (vigabatrin, lamotrigin, okskarbazepin, tiagabin, felbamat, gabapentin, topiramat, levetiracetam). Siden mange kvinner i fertil alder behandles med disse preparatene, vil de i økende grad også bli brukt under graviditeten. Vi mangler imidlertid kunnskap om hvorvidt disse preparatene også kan gi fosterskader.

  Multinasjonal undersøkelse

  Multinasjonal undersøkelse

  For å få økt innsikt i disse spørsmål kreves store pasientmaterialer med gravide kvinner som identifiseres før graviditetsutfallet er kjent.

  Det er etablert en multinasjonal studie for å sammenlikne ulike antiepileptika med hensyn på fosterskader. Studien tar også sikte på å identifisere karakteristiske misdannelser for det enkelte preparat, i den grad dette foreligger, og dose-effekt-forhold. Målet med studien er å skape grunnlag for rasjonelt medikamentvalg ved behandling av epilepsi under graviditet. Man håper derved å kunne minske risikoen for fosterskader.

  Hvem kan delta?

  Hvem kan delta?

  Studien bygger på at man prospektivt inkluderer kvinner som behandles med antiepileptika under graviditet (også på andre indikasjoner enn epilepsi). Dette må skje senest i 16. svangerskapsuke og før utfallet av graviditeten er kjent. Ved helsestasjoner bør pasienten informeres om studien, og de pasienter som ønsker å delta tilbys henvisning til den lokale nevrolog. Den gravide kvinnen følges opp hos den lokale nevrologen én gang per trimester og to ganger etter fødselen. Ved hver kontroll registreres behandling og forekomst av anfall, og etter fødselen kontrolleres barnets tilstand.

  Studien innebærer ingen endring av pasientens behandling og heller ikke spesielle prøver utover det som normalt gjennomføres hos disse pasientene.

  Studien koordineres ved Statens senter for epilepsi ved overlege Karl O. Nakken og forskningssykepleier Kari Mette Lillestølen.

  Leger som har pasienter som er aktuelle for studien, bes ta kontakt på telefon 67 55 41 67, telefaks 67 54 04 96, e-post kari.

  mette.lillestolen@epilepsy.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media