Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Lovende leukemibehandling

Et protein med tyrosinkinaseaktivitet, betegnet BCR-ABL, forårsaker dannelsen av Philadelphia-kromosomet. Dette kromosomet står sentralt ved kronisk myelogen leukemi (N Engl J Med 2001; 344: 1031–7 og 1038–42). Et medikament som hemmer BCR-ABL er nå testet ut på flere grupper pasienter med ulike stadier av behandlingsresistent leukemi. Resultatene er foreløpig gode, spesielt for pasienter i kronisk fase. Derimot fikk de aller fleste pasientene med «blastkrise», eller akutt leukemi, tilbakefall kort tid etter at behandlingen var avsluttet.

Vaksiner og spedbarnsdød

I Storbritannia vaksineres spedbarn når de er to, tre og fire måneder gamle (BMJ 2001; 322: 822–5). I denne aldersgruppen forekommer også de fleste tilfeller av plutselig uventet spedbarnsdød. En populasjonsbasert kasuskontrollundersøkelse over tre år finner imidlertid ingen holdepunkter for at vaskiner kan forårsake krybbedød. Etter å ha kontrollert for faktorer som kan påvirke forekomsten av plutselig uventet spedbarnsdød, var det heller en trend mot at vaksinering har en beskyttende effekt.

Fibrosemarkører

Leverbiopsi er rutine hos pasienter med kronisk hepatitt C-infeksjon, for å diagnostisere og gradere eventuell leverfibrose (Lancet 2001; 257: 1069–75). Prosedyren er ofte smertefull, og alvorlige komplikasjoner forekommer i 0,3 % av tilfellene. Franske indremedisinere har underøkt mer enn 200 slike pasienter med biopsi og biokjemiske markører for leversykdom. Etter å ha analysert funnene, viser det seg at en kombinasjon av seks vanlige markører har en høy positiv og negativ prediktiv verdi for klinisk signifikant fibrose. Bruken av disse kan redusere behovet for biopsier dramatisk.

Resistenstesting av HIV-viruset

Kombinasjonsbehandling med høye doser antivirale medikamenter har redusert morbiditet og motalitet ved HIV-infeksjon betydelig. Dessverre forekommer ofte resistens hos viruset, uten at man sikkert vet mekanismene for dette (Ann Intern Med 2001; 134: 475–7). Det er mulig å undersøke virusets resistensmønster ved hjelp av gensekvensering. En gjennomgang av tidligere publiserte, randomiserte studier viser at dette er kostnad-nytte-effektivt, særlig dersom resistensutviklingen kommer etter at behandling er igangsatt.

Anbefalte artikler