Notiser

Artikkel

Utenlandsbehandling

Stortinget har vedtatt at bevilgningen på 1 milliard kroner for å avhjelpe ventelistene i Norge, fortsatt skal brukes i utlandet. Ordningen administreres av Rikstrygdeverket, og varer inntil videre ut 2001. Trygdeetaten har gitt ut brosjyren Kjøp av helsetjenester i utlandet, som er distribuert til sykehus, primærleger, privatpraktiserende spesialister, fylkeskommuner og trygdekontorer. Brosjyren beskriver fylkeskommunens ansvarsområde ved utenlandsbehandling, og Rikstrygdeverkets opplegg for infeksjonskontroll for pasienter som behandles utenfor Norden, samt meldeblankett for avviksregistrering.

Brosjyren bestilles på telefaksnummer 69 19 50 04. Helsepersonell som vil ha mer informasjon om ordningen, kan ringe 22 92 78 07 eller 22 92 78 53.

Anbefalte artikler