Velferdsstatens hovedproblem

Artikkel

Hver nordmann er nå gjennomsnittlig borte fra arbeid en måned i året på grunn av sykdom. I tillegg har hver tiende person i yrkesaktiv alder uførepensjon. Både sykefravær og uførepensjonering øker. Det er lite som tyder på at denne økningen skyldes en økt sykelighet i den norske befolkning. Særlig bekymringsfull er den sterke økningen av unge uførepensjonister (s. 1452).

Ungdom blir dessuten stadig eldre før de kommer i arbeid, og flere og flere ønsker å slutte i arbeid før vanlig pensjonsalder. Knapphet på arbeidskraft er nå en hovedutfordring for næringslivet.

Ferske tall fra Rikstrygdeverket tyder på at veksttakten er redusert både for sykefravær og uførepensjonering. Men økningen fortsetter. Dersom ikke utviklingen snus, står hele velferdsstaten i fare.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler