Statens helsetilsyn svarer:

Ingrid Hauge Lundby e.f., Paul A. Christoffersen Om forfatterne
Artikkel

Statens helsetilsyn har hatt en langvarig prosess med pasientorganisasjon og det norske fagmiljøet. Denne har vesentlig vært knyttet til spørsmål om utrednings-/behandlingstilbud for individer som har symptomer fra kjeveleddene og som relaterer disse til ytre traumer. Som oftest anføres traumene å ha sammenheng med trafikkskade.

Som Helsetilsynets brev av 2.1. 2001 til Sosial- og helsedepartementet og andre offentlige instanser samt til enkeltstående personer, gir uttrykk for, har ikke Helsetilsynet basert seg på ”noen fagpersoner i et diskusjonsmøte”, men har innhentet synspunkter fra fagekspertise ved Universitetet i Bergen samt fra Sverige og Danmark.

Den studien Jan O. Aasly refererer til fra Litauen, er tilkommet etter Helsetilsynets gjennomgang av saken, som har karakter av en foreløpig oppsummering. Helsetilsynet vil her tilkjennegi at vi har notert oss funnene. For øvrig påpekes det i det ovennevnte brev:

”Dokumentasjonen om effektiv behandling av disse spesielle smertetilfellene er sparsom og årsakssammenhengene er kompliserte. Her trengs mer kunnskap.”

Helsetilsynet har i henvendelse til Sosial- og helsedepartementet nylig anført at vi finner det naturlig at man i kunnskapsoppbyggende sammenheng prøver å finne frem til en velfundert plattform for diagnostikk og behandling innenfor feltet nakkesleng, og at det i den sammenheng rettes oppmerksomhet mot pasientgruppen som har kjeveleddssymptomer knyttet til trafikkuhell. Det anføres som viktig å ”styrke det konsensus- og tillitsskapende arbeid” innenfor feltet kjevesleng/nakkesleng, og det påpekes at de symptomer som ”kjeveleddspasientene” opplever, ikke er et spesifikt odontologisk felt, men må vurderes i et samarbeid mellom ulike medisinske kompetanseområder. Helsetilsynet ber departementet vurdere behovet for en nærmere vurdering/utredning av de faglige sidene knyttet til problemkomplekset.

Helsetilsynet har tillit til at norsk rettsvesen vil legge aktuell vitenskapelig dokumentasjon og oppdaterte sakkyndige rapporter til grunn ved eventuelle rettstvister.

Anbefalte artikler