Retten til vikar i fastlegeordningen

Arvid Mikelsen Om forfatteren
Artikkel

Det skriver Legeforeningen i høringssvaret til forslag om endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger.

Foreningen presiserer at rammeavtalen om allmennpraksis i fastlegeordningens § 14 gir allmennlegen rett til fritt å innta vikar ved fravær fra praksis. Så lenge det er legen som tar inn vikar, kreves det ikke at fraværet har et bestemt formål. Retten blir imidlertid ikke reell hvis ikke allmennlegens vikar samtidig gis rett til trygderefusjon.

Gjeldende forskrift er ikke i samsvar med fri rett til vikar slik den blir etter at fastlegeordningen trer i kraft 1. juni. Dette fordi det i § 5 er fastsatt vilkår om at fraværet skal være begrunnet i sykdom, fødsel/adopsjon, videreutdanning eller at fraværet er avtalt med kommunen, for at vikaren kan få refusjonsrett. Legeforeningen mener at disse vilkårene må fjernes for at bestemmelsene i rammeavtalen og forskriften skal bli samsvarende.

Anbefalte artikler