Nå tildeles fastleger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

78 % av befolkningen har valgt fastlege. 25 000 innbyggere, dvs. ca. 0,5 % av befolkningen, har valgt å stå utenfor fastlegeordningen.

Kommuner og leger får informasjon om resultatet av fordelingen. Det går deretter ut brev til innbyggere med beskjed om hvilken fastlege de har fått tildelt.

Svarbrev til befolkningen

Alle innbyggere over 16 år, bosatt i norsk kommune og som ikke har reservert seg mot å være med i fastlegeordningen, får brev fra trygdeetaten med informasjon om hvem de har fått tildelt som fastlege. Brevene er hos mottaker i tiden 14. til 23. mai. Det er folkeregisteradressen per 2. april som benyttes. Svarbrevet opplyser om tildelt lege, legens adresse og telefonnummer.

Innbyggere som ikke har fått tildelt navngitt fastlege på grunn av at legehjemler er ubesatt eller fordi det etter listefordeling er for få listeplasser i kommunen, får eget brev. Det vil også sendes eget brev til innbyggere i kommuner der fastlegeordningen er suspendert.

Bytte av lege kan skje muntlig

Legene får tilsendt skjema for fastlegeordningen som kan benyttes ved bytte av lege. Det gjøres oppmerksom på at befolkningen kan ringe til fastlegekontoret i fylket og dette telefonnummeret står på brevet innbyggerne mottar. Det er tilstrekkelig at pasientene ringer dette kontoret og muntlig meddeler ønske om bytte av lege. Dette er gjort for at det skal være enkelt og smidig å bytte lege.

En forutsetning for bytte er at den fastlegen de vil bytte til har ledig listekapasitet. Det er kommunens ansvar å sikre at innbyggerne gis en reell mulighet til å bytte lege. Dersom det ikke er ledige listeplasser i kommunen, må kommunen vurdere tiltak for å øke listekapasiteten. Aktuelle tiltak er forhandlinger med legene om økt listetak eller opprettelse av nye fastlegehjemler.

Kommunens ansvar

Det innebærer ansvar for at det er tilstrekkelig kapasitet i legetjenesten og listeplasser tilgjengelig slik at innbyggerne får tilbud om fastlegetilknytting, mulighet til å bytte lege og til ny vurdering. Innbyggere har adgang til å klage dersom disse rettighetene ikke blir ivaretatt. Kommuner som ikke har innfridd disse forpliktelsene, må derfor være forberedt på klager fra innbyggerne.

Så langt det er mulig vil innbyggere bli tildelt den fastlegen de ønsker. Årsaken til at enkelte ikke vil bli tildelt ønsket lege er at legens liste er fylt opp med andre som har oppgitt lengre ansiennitet hos legen. Innbyggere har ingen klagerett dersom de ikke har fått tildelt den ønskede lege. Innbyggere som ønsker annen lege enn den de har fått tildelt, kan bytte lege.

Informasjonsberedskap

Fra det tidspunktet svarbrevene mottas må det forventes mange og ulike typer henvendelser. Kommune og trygdeetat er i fellesskap forberedt på å svare på spørsmål fra befolkningen. Disse vil derfor ha sikret nødvendig informasjonsberedskap fra 14. mai og noen uker fremover. Det er opprettet et landsdekkende telefonnummer til fastlegekontorene. Innringer blir styrt til fastlegekontoret i det fylket vedkommende ringer fra. Nummeret er 810 59 500.

Kommunens informasjonsansvar

Kommunenes ansvar er generell informasjon. Bytte og oversikt over ledige lister må man kontakte fastlegekontoret for. Skjema for bytte av lege kan tas ut fra Internett: www.trygdeetaten.no eller fås på lokalt trygdekontor.

Innbyggere som ikke har fått tildelt navngitt fastlege, fordi fastlegeavtale står ubesatt eller fordi kommunen mangler et tilstrekkelig antall listeplasser, vil i svarbrevet bli henvist til kommunen for nærmere informasjon.

Tildelt annen lege enn ønsket lege

Dersom innbyggere ønsker annen lege må de henvende seg til lokalt trygdekontor eller trygdeetatens fastlegekontor i fylket for å bytte lege. Dette kan gjøres allerede fra den dagen man har fått vite hvilken lege man er tilmeldt. Trygdekontoret skal ta imot klager og henvendelser fra innbyggere som mener tildeling må bero på feil.

Informasjon om tildelt lege

Det må forventes at innbyggere vil spørre om legene og legetjenesten i kommunen. Innbyggere som har fått tildelt en lege som de ikke kjenner fra før, kan ha spørsmål om vedkommende lege eller legepraksisen. Dette kan være spørsmål om hvor lenge legen har vært i kommunen og om legekontorets åpningstid. Kommunene bør være forberedt på slike spørsmål, men innbyggere bør eventuelt henvises til det aktuelle legekontoret til fastlegen for mer detaljert informasjon.

Ikke tildelt fastlege

Innbyggere som ikke har fått tildelt fastlege må få informasjon om hvor de skal henvende seg ved behov for legehjelp. Innbyggere som skal være med i fastlegeordningen, men som ikke har fått tildelt fastlege, skal betale samme egenandel som innbyggere med fastlege.

Tildelt lege i feil kommune

Innbyggere som ikke har valgt lege og innbyggere som ikke har fått tildelt ønsket lege, skal bli tildelt lege i kommunen der de er folkeregisteret. Har man fått tildelt lege i annen kommunen enn ønsket, kan man ta kontakt med sitt lokale trygdekontor eller fastlegekontoret i sitt hjemfylke for å bytte lege.

Svarbrev

Dersom innbyggere ikke har mottatt brev fra trygdeetaten, kan dette skyldes at det er registrert feil adresse i folkeregisteret eller at innbygger har flyttet etter 2. april. Fordi svarbrevet sendes ut som C-post vil ikke brevet bli ettersendt til ny adresse. Innbyggeren kan ta kontakt med trygdeetaten for å få svar på hvilken lege han/hun har fått tildelt og eventuelt foreta bytte av lege.

Betaling for flytting av journal

Spørsmålet om hvem som skal betale for overflytting av journal bygger på den forutsetning at pasient i denne forbindelse ikke nødvendigvis frivillig bytter lege, men må dette som en konsekvens av nytt system, listetak, osv. Legeforeningen har tatt opp saken med Sosial- og helsedepartementet både forut for og i forbindelse med årets takstforhandlinger, nærmere bestemt foreslått en innføring av en midlertidig refusjonstakst, ev. at takst 5 i normaltariffen kan benyttes som refusjonstakst for dette bestemte formål i en nærmere avgrenset periode. Svaret er altså at pasienten betaler inntil departementet ev. bestemmer at trygden skal overta betalingsansvaret. Dette vil det i så fall bli gitt særskilt informasjon om.

Informasjon til innbyggere i suspenderte kommuner

Det er åtte kommuner som har fått innvilget suspensjon fra fastlegeordningen. Innbyggere i disse kommunene har ikke rett til fastlegetilknytting i den perioden kommunen har suspendert fastlegeordningen. Innbyggerne har krav på nødvendig helsehjelp herunder allmennlegetjenesten. Kommunene informerer om dette og hvilke tiltak som iverksettes for å få innført fastlegeordningen.

Fleksibilitet i oppstartsfasen

Det forventes at det vil komme henvendelser fra innbyggere eller pårørende som vil insistere på å få tilgang til lukkede lister. Det kan også forventes henvendelser fra leger som ønsker å få inn enkeltinnbyggere på sine lister. Det kan ha skjedd feil ved innsending av legevalgskjema eller i tildelingsprosessen som gjør at enkeltinnbyggere ikke har kommet på listen til ønsket lege til tross for lang ansiennitet hos legen. Videre kan det tenkes at enkelte ikke har forstått betydningen av å sende inn legevalgskjema.

For å kunne rette opp eventuelle åpenbare feil ved tildeling, anbefaler departementet at kommunen i samarbeid med legene ser nærmere på praktiske forhold for fleksibilitet ved reformens innføring. Tilsvarende vil det være hensiktsmessig å ha en beredskap for å avhjelpe personer som åpenbart ikke har fått nødvendig hjelp til innsending av skjema. Kommuner og leger kan f.eks. avtale å overskride lister for et begrenset antall innbyggere (for eksempel ti innbyggere utover listetaket). Det kan også være hensiktsmessig at legene og kommunen i fellesskap gir trygdeetaten adgang til å overskride avtalt listetak. Alternativt må trygdeetaten og kommunen i fellesskap finne løsninger ved enkelthenvendelser. Hovedhensikten med fleksi-

bilitet er at langvarige eller etablerte lege-pasient-forhold som er viktige blir videreført, ikke brytes som følge av innføringen av reformen.

Fastleger for asylsøkere

Asylsøkere har ikke fødselsnummer. Det er derfor nødvendig å følge egne prosedyrer for legevalg og tildeling av fastlege for asylsøkere. Tildeling av fastlege for asylsøkere forutsetter at asylsøkeren har fått tildelt ID-nummer og at legevalgskjema er innlevert. Tildeling av fastlege følger deretter manuelle prosedyrer og foretas senere enn for innbyggere registrert bosatt i norsk kommune. Asylsøkere vil derfor tidligst få tilbakemelding om tildelt lege i slutten av mai. Dersom tilbakemelding om tildelt lege ikke er mottatt før 1. juni, bes asylmottaket ta kontakt med trygdeetatens fastlegekontor i fylket.

Det er utarbeidet informasjon om fastlegeordningen på flere fremmedspråk.

Generell informasjon

Ytterligere informasjon finnes på Internett: www.fastlegeordningen.dep.no og www.trygdeetaten.no, og det er en egen temaside om fastlegeordningen under www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler