Legeforeningens lederseminar 2001

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Hilde Haugsgjerd

Hvert år samles fylkesavdelingslederne, sentralstyret og avdelingsledere i sekretariatet til et todagers møte der aktuelle temaer debatteres. I år var også representanter for spesialforeningene invitert til møtet på Gardermoen 4.–5. april.

Tre roller i en forening

– Det er mange grunner til at legene er viktige i folks bevissthet. De forvalter samfunnets etikk og er de som trekker grensen mellom liv og død. Helsevesenet forvalter en tredel av statsbudsjettet og legene befinner seg midt i en rekke konfliktlinjer i helsevesenet, blant annet mellom offentlig og privat ansvar og sentrum-periferi-dimensjonen, sa Hilde Haugsgjerd.

Hun mente at det på grunn av den store oppmerksomheten som rettes mot legene, er vanskelig å endre eller skape en profil. – Omverdenens bilde av leger skapes av hvordan de mest profilerte ter seg, sa hun og trakk frem den senere tids oppslag i pressen blant annet om legers samrøre med legemiddelindustrien. Hun sa at slike oppslag har et fellestrekk idet det ikke er samsvar mellom liv og lære.

Hun pekte på at Legeforeningen har flere roller å ta vare på, som forvalter av legeetikken, faglige forhold samt en fagforeningsrolle. – Nøkkelen er å være bevisst på de tre rollene, sa hun.

Hilde Haugsgjerd sa at Legeforeningen som seriøs aktør i samfunnsdebatten i større grad bør ta standpunkt til hva som skal være privat og hva som skal være offentlig ansvar. Hun mente at Legeforeningen noen ganger spiller en sterk og klar rolle, mens den andre ganger er fraværende i den offentlige debatten.

Olaf G. Aasland

Tillitsvalgte står alene

Forskningsleder Olaf G. Aasland redegjorde for Legeforeningens forskningsinstitutts undersøkelse om hvilke forbedringer tillitsvalgte og medlemmer ønsker for å bedre rekruttering av tillitsvalgte. Undersøkelsen er omtalt i Tidsskriftet nr. 5/2001.

Etter Aaslands innlegg mente flere tillitsvalgte at det ikke var klart nok hva som ligger i tillitsvalgtbegrepet. Det ble også pekt på at det er utilfredstillende å arve kontorutstyr i banankasser fra sin forgjenger og ikke ha noe kontor å drive virksomheten fra.

Torunn Janbu, leder i Oslo legeforening, trakk frem at mangel på kollegial støtte er en belastning. – At man er borte fra jobben, skaper problemer for andre, sa hun.

Norvald Lundetræ, leder i Rogaland legeforening, mente at tillitsvalgte trenger mer enn et todagers kurs som skolering. – Det er behov for bedre hjelp til forhandlinger, mente han.

Leder i Yngre legers forening, Bente Kristin Johansen, reiste spørsmålet om hvordan man skal møte de endringer som skjer i spesialisthelsetjenesten og hvordan det vil påvirke Legeforeningens organisasjon. Hun mente at det er et problem for tillitsvalgte assistentleger at det er avdelingsoverlegene som skal godkjenne fraværet, samtidig som vedkommende også er forhandlingsmotpart. – Denne situasjonen skaper spenninger, sa Bente Kristin Johansen.

Anbefalte artikler