Justeringsoppgjøret i staten 2001

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Justeringsoppgjøret i staten ble sluttført 5. april. Tillegg gitt til lønnskoder som ble forhandlet av Akademikerne–stat utgjorde i overkant av 25 % av potten, hvilket må ansees som svært gledelig for akademikergruppen sett under ett, idet gruppen representerer i 12–13 % av lønnsmassen i staten. Tilsvarende prosent for Akademikerne-stat var i 2000 ca. 20 % og i 1999 ca. 16 %.

Helseforetak

Det ble tidlig i forhandlingene klart at staten ved Sosial- og helsedepartementet, ikke ønsket å gi tillegg til overlegegruppene ved de statlige sykehusene.

– Det ble ikke gitt noen klar begrunnelse, men det ble antydet at lønnsutviklingen hos denne gruppen ville bli vurdert i forbindelse med etableringen av helseforetak, en begrunnelse det var vanskelig å akseptere fullt ut, idet både sykepleiere og spesialsykepleiere ved de statlige sykehusene ble gitt vesentlige tillegg også i årets justeringsforhandlinger, sier Geir Ketil Røste.

Det ble derfor forhandlet med tanke på å oppnå best mulig resultater for leger ansatt i statlige institusjoner utenfor sykehusene og for Yngre legers forening samt for leger i vitenskapelige stillinger.

– Rammen for direkteplassering i lønnsramme 20 heves fra 45–54 til 46–55. Her vil man ha en delvis overlapping i forhold til opprykksgruppen stillingskode 1302 «Underordnet sykehuslege med godkjent spesialitet», som avlønnes i lønnstrinn 46–58. Under forhandlingene viste statens personaldirektør stor sans for vårt krav om å heve bunnen i kode 1302 til lønnstrinn 49 som ville tilsvart laveste sats innenfor KS-området. Sosial- og helsedepartementet sa imidlertid nei til dette, sier Geir Ketil Røste.

Departementet svarte også nei til personaldirektørens forespørsel om å heve taket for sykehusoverleger i staten fra lønnstrinn 70 til 72, selv om dette representerte et 0-krav, avslutter Geir Ketil Røste.

Resultat

 Virksomhet/kode

Gammel plassering

Ny plassering

 3.1 Gjennomgående stillinger

 90.810 bedriftshelsetjeneste

 0791 Bedriftslege

47–65

48–66

 0792 Bedriftsoverlege

51–70

Alle ett lønnstrinn opp

 Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nye lønnsplaner)

 Arbeidstilsynet/direktoratet

 0355 Assisterende overlege

47–65

 0356 Overlege

51–70, alle ett lønnstrinn opp

 Arbeidstilsynet/distriktsadministrasjoner

 0362 Spesiallege

47–60

 Forsvarsdepartementet

 05.230 helsetjenesten

 0205 Spesiallege

47–58

48–58

 0206 Assisterende overlege

47–58

48–58

 Justisdepartementet

 Direktoratet for sivilt beredskap

 08.400 Administrative stillinger 0329 Sjeflege

52–70

 Kommunal- og regionaldepartementet  arbeidstilsynet/direktoratet

 10.100 Administrative stillinger

 0355 Assisterende overlege

47–65

Overføres ny lønnsplan AAD

 0356 Overlege

51–70

Overføres ny lønnsplan AAD

 Arbeidstilsynet/distriktsadministrasjoner

 10.112 diverse stillinger

 0362 Spesiallege

47–60

Overføres ny lønnsplan AAD

 Sosial- og helsedepartementet

 Fylkestrygdekontorene

 0776 Rådgivende lege

50–60

Alle to lønnstrinn opp

 Statens helsetilsyn og fylkeslegekontorene

 14.305 diverse stillinger

 0774 Assisterende fylkeslege

51–70

Alle to lønnstrinn opp

 0779 Fylkeslege

62–75

 Helsevesenet

 14.900 Offentlige legestillinger

 0773 Lege

37–50

37–54

 0777 Spesiallege

47–58

48–58

 4.901 Legestillinger ved helseinstitusjoner

 0781 Underordnet sykehuslege

20

Alle alt. 4–13, ett lønnstrinn opp Ny 14 års ansiennitets satsDirekteplassering 46–55

 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

 Universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner

 17.510 Undervisnings- og forskerstillinger

 1013 Professor

60–77

61–79, alle ett lønnstrinn opp

Anbefalte artikler