GABA-transmisjon i sentralnervesystemet

Artikkel

Boken er utgitt i forbindelse med 50-årsjubileet for oppdagelsen av GABA i sentralnervesystemet. Det er to målsettinger med boken: å gi en slags oversikt over samtidens kunnskap og forskning om GABA-relaterte aspekter og å sette dette i et historiskt perspektiv. Boken er derfor delt inn i 26 kapitler, hvor det enkelte aspekt drøftes individuelt og grundig. Hvert kapittel er forfattet av ledende forskergrupper innen feltet, og inkluderer også et kapittel av en norsk forskergruppe med stor internasjonal anerkjennelse (Frode Fonnums gruppe).

Innledningsvis tar man for seg metabolismen av GABA i hjernen, og rekken av begivenheter som førte til at man erkjente GABA som en inhibitorisk transmittersubstans. GABA-reseptorenes molekylærstrukturelle egenskaper, reguleringsmekanismer samt interaksjonsmekanismer med kjente medikamenter og stimulantia, er grundig diskutert. I detalj og kapittelvis beskrives også utbredelsen av GABA-holdige nevroner i hjernens forskjellige deler, så som hippocampus, basalganglier, retina, etc., og deres fysiologiske karakteristika og funksjonelle betydning. GABAs patofysiologiske rolle i epilepsi og diabetes og for den normale utviklingen av hjernen, er også behandlet. I tillegg omhandler boken i korte trekk GABA-transportører som har betydning for terminering av signal og for oppkonsentrering og lagring av transmitteren i synaptiske vesikler.

Bokens styrke er at den er skrevet av ekspertene på de respektive felter. De oppsummerer sine observasjoner og setter dem i sammenheng med andres funn. Boken er i første omgang beregnet for folk innen forskning eller med spesiell forskningsinteresse. Den er etter undertegnedes mening et meget interessant oppslagsverk og bør ha en plass i ethvert laboratorium for hjerneforskning, nevrologiske avdelinger og biblioteker.

Farrukh A. Chaudhry

Anatomisk institutt

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler