fra nettet

Artikkel

I spalten Fra nettet bringes sammendrag av utvalgte nyhetssaker på www.legeforeningen.no siden sist. Artiklene i sin helhet finnes under nyhetsarkivet nederst på nettsiden.

Færre ledige legestillinger

Antall sykehuslegestillinger som er ubesatt på grunn for få kvalifiserte søkere, er mer enn halvert de to siste årene. Det var 244 ubesatte stillinger ved årsskiftet. Ved inngangen til 1999 var hele 600 stillinger ubesatte, opplyser Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling. Bedringen skyldes i hovedsak den knappe kvoten for opprettelse av nye legestillinger i sykehus som ble iverksatt fra 1999. Nesten hver femte av de ubesatte stillingene er assistentlegestillinger. Psykiatrien og flere av laboratoriespesialitetene har fremdeles bekymringsfull ledighet.

Publisert 10.4. 2001

Arbeidstid for turnusleger

Statens helsetilsyn synes 37,5 timers arbeidsuke er nok til at målbeskrivelsen for turnusleger skal bli oppfylt. Helsetilsynets vedtak har sin bakgrunn i en klage over turnustjenesten ved Regionsykehuset i Tromsø. 12 turnusleger frykter at de ikke vil få autorisasjon, fordi den ukentlige arbeidstiden har blitt redusert. Dette vil innebære kun ti måneders reell tjeneste, mot målbeskrivelsens 12 måneder, mener turnuslegene. Man kan ikke knytte ansvarlig tjeneste opp til antall timer, påpeker Helsetilsynet. Fritt frem for en kvalitetsforringet sykehustjeneste, mener Yngre legers forening.

Publisert 6.4. 2001

Ingen Schengen-informasjon

Statens legemiddelverk har bedt pasientene kontakte legen om nye regler for å medbringe narkotiske legemidler på reise til utlandet. Men verken Sosial- og helsedepartementet eller Statens legemiddelverk har henvendt seg direkte til legene med informasjon om det nye regelverket som ble innført da Norge 25.3. 2001 ble med i Schengen-samarbeidet. Legemiddelverket har kun sendt ut en pressemelding som er publisert på Legeforeningens nettsider. Kommuneoverlege i Bærum, Karin Rønning, reagerer sterkt på at det er gjort så spede forsøk på å nå legene med informasjon. Det er Legemiddelverket som skal utstede den nødvendige attestasjonen. Hvis det hadde vært legene, ville de blitt kontaktet direkte, opplyser Legemiddelverket.

Publisert 6.4. 2001

Anbefalte artikler