Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Forebygge gastrointestinal blødning

Hvordan kan man forebygge nye blødninger hos pasienter med Helicobacter pylori-infeksjon og tidligere magesårssykdom, og som fortsatt må behandles med acetylsalisylsyre eller et ikke-inflammatorisk medikament? 400 slike pasienter deltok i en prospektiv studie der halvparten fikk behandling mot infeksjonen, mens den andre halvparten fikk omeprazol (N Engl J Med 2001; 344: 967–73). Det viste seg at de to alternativene var like effektive hos pasientene som tok acetylsalisylsyre. Blant dem som fikk naproxen hadde imidlertid omeprazol større forebyggende effekt.

Kjønnsforskjeller etter anestesi

Det viser seg at menn og kvinner reagerer ulikt etter å ha gjennomgått et kirurgisk inngrep med generell anestesi (BMJ 2001; 332: 710–1). I studie av 463 voksne personer våknet kvinnene raskere, men brukte i gjennomsnitt lengre tid enn mennene på å nå den helsetilstanden de hadde før operasjonen. De rapporterte dessuten signifikant flere komplikasjoner, som hodepine, oppkast og sår hals. Én mulig årsak er at kjønnshormonene kan påvirke reseptorene som binder medikamentene man benytter ved intravenøs anestesi.

Behandling av eldre etter hjerteinfarkt

Både acetylsalisylsyre og angiotensin konvertase-hemmere (ACE-hemmere) har dokumentert sekundærforebyggende effekt etter hjerteinfarkt (Arch Intern Med 2001; 161: 538–44). En gruppe i USA har sett på dødeligheten etter ett år hos mer enn 14 000 pasienter over 65 år. Både acetylsalisylsyre og ACE-hemmer reduserte mortaliteten signifikant i forhold til ingen behandling. Kombinasjonen av begge medikamentene gav ingen sikker økt effekt. Imidlertid kunne man heller ikke se noen negativ interaksjon mellom de to, noe som har vært antydet i tidligere studier.

Diabetes mellitus med mikroalbuminuri

Angiotensin konvertase-hemmere kan redusere risikoen for nyreskade hos pasienter med insulinavhengig diabetes mellitus og hypertensjon (Ann Intern Med 2001; 134: 370–9). En metaanalyse av 14 tidligere studier av normotensive pasienter med mikroalbuminuri, viser at medikamentet sannsynligvis forebygger økt proteinutskillelse også hos disse. Gjennomsnittlig forskjell i albuminutskillelse mellom pasienter som fikk ACE-hemmere og de som fikk placebo, var 50,5 % etter ett år. Denne effekten kunne bare delvis forklares gjennom reduksjon av blodtrykket.

Anbefalte artikler