Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Alkohol hemmer inflammasjon

Flere epidemiologiske studier har vist en negativ assosiasjon mellom moderat alkoholinntak og risiko for hjerte- og karsykdommer (Lancet 2001; 357: 763–7). Videre er det sannsynligvis en sammenheng mellom aterosklerose og inflammasjon. Tyske forskere har sammenholdt alkoholinntaket og ulike markører for inflammasjon hos 2 006 personer. Særlig C-reaktivt protein (CRP) viste seg å være lavt hos dem som drakk moderat, i forhold til hos dem som var avholdende eller hadde et høyt alkoholforbruk.

Øyefargen påvirker hørselsskade

Meningitt er den vanligste årsaken til ervervet døvhet hos barn (BMJ 2001; 322: 587). I en britisk spørreundersøkelse av 130 døve svarte 73 % at de hadde lys øyefarge og 27 % mørk øyefarge. Imidlertid var det bare to av de 32 pasientene der meningitt var årsaken som hadde mørke øyne. Forfatteren viser til at personer med mørke øyne har høyere melanininnhold i cochlea, og derfor kanskje er beskyttet mot å utvikle hørselsskade på grunn av infeksjon.

Rekombinant sepsisbehandling

Ved alvorlig sepsis bidrar både generalisert inflammasjon og en aktivering av koagulasjonssystemet til sykdomsprossessen (N Engl J Med 2001; 344: 699–709). Mer enn 1 600 pasienter med sepsis deltok i en randomisert, placebokontrollert studie der halvparten fikk behandling med rekombinant, humant aktivert protein C. Proteinet hemmer inflammasjon, samtidig som fibrinolysen aktiveres. Behandlingen førte til en signifikant redusert mortalitet (30,8 % versus 24,7 %), selv om forekomsten av alvorlige blødninger var større i gruppen som fikk aktivt medikament.

Størst dødelighet blant kvinner

Hvilken rolle spiller kjønn for langtidsoverlevelsen etter hjerteinfarkt (Ann Intern Med 2001; 134: 239–41)? En studie av 6 826 pasienter som ble fulgt i to år etter et akutt infarkt viste at 28,9 % av kvinnene døde, mot bare 19,6 % av mennene. Så man på de ulike aldersgruppene, viste det seg at det var blant pasienter under 60 år at forskjellen var størst. Eldre kvinner hadde derimot høyere overlevelse enn eldre menn. En lederartikkel i samme tidsskrift diskuterer mulige årsaker til disse forskjellene, og peker blant annet på ulike behandlingsrutiner hos kvinner og menn.

Anbefalte artikler