Patologer vil forbedre rutinene ved obduksjoner

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Den norske patologforening har sendt ut en pressemelding etter negative oppslag om håndtering av organene til avdøde etter obduksjon.

Foreningen skriver at dødsårsaken som oftest er å finne i de indre organer som derfor alltid må tas ut for nøyaktig undersøkelse. Etter undersøkelse og uttak av en vevsprøve for mikroskopering, kan organet legges tilbake i legemet. Noen sykdommer krever en mer nøyaktig undersøkelse, hvor hele organet eller deler av dette må spesialbehandles. Disse undersøkelsene kan ta fra uker til måneder.

For at dette ikke skal påvirke den normale gravferdsseremonien, er det i slike tilfeller ikke praktisk mulig å la alt vev følge legemet ved vanlig bisettelse.

Nasjonale retningslinjer

Tidligere ble de organer som av faglige grunner ikke kunne begraves med legemet, kremert ved det lokale sykehus. På grunn av end-rede nasjonale retningslinjer for håndtering av biologisk materiale, er dette blitt sentralisert. Fagmiljøene har imidlertid i lengre tid arbeidet for at vev fra obduksjoner skal håndteres særskilt og helst kremeres lokalt. For et år siden henvendte Den norske patologforening seg til patologiavdelingene ved landets sykehus og anbefalte at de lokale rutiner ble gjennomgått. Patologforeningen håper at en særskilt kremering vil kunne bli rutine i hele landet innen kort tid.

Patologforeningen har stor forståelse for at noen pårørende ønsker mer informasjon om detaljene ved obduksjon. Patologer bidrar også gjerne til å gi slik informasjon der dette er ønskelig. De fleste patologer har god erfaring med å gi informasjon til pårørende. Patologforeningen er også glad for at presseoppslagene viser at offentligheten har forståelse for hvor viktig slik undersøkelse er.

Avdødes ønsker

Hvis det er noen som helst grunn til å tro at den avdøde ikke ville ha ønsket obduksjon, skal man i henhold til lov om sykehusobduksjon ikke gjennomføre slik undersøkelse.

Også pårørendes ønsker blir i denne sammenhengen alltid respektert. Norsk lov gir imidlertid anledning til å gjennomføre obduksjon uten at avdøde eller pårørende er blitt spurt direkte. Den norske patologfor-ening mener at dette prinsippet om formodet samtykke er riktig. Obduksjon er en viktig kontroll på at helsevesenet fungerer til pasientens beste. Obduksjon kan være avgjørende for å avsløre feil eller ikke erkjente sykdommer. I en vanskelig og sterkt følelsesladet situasjon kan det være tungt for pårørende å ta aktivt standpunkt til obduksjon. Dette betyr ikke at pårørende ikke skal være informert om at obduksjon vil bli foretatt. Pårørende skal også vite om sin rett til å nekte slik undersøkelse.

Bedre informasjon

Alle som legges inn i sykehus, får skriftlig informasjon om muligheten av obduksjon. Denne informasjonen er muligens for kort. Patologene har ingen innflytelse på hvilken muntlig informasjon som gis pårørende i forbindelse med dødsfallet, men forstår at det kan være behov for mer detaljerte opplysninger. Patologforeningen vil derfor i nærmeste fremtid gå ut med en særskilt henvendelse til aktuelle helseinstitusjoner og be om at rutinene tas opp til vurdering.

Patologforeningen ønsker offentlighetens søkelys mot obduksjonstjenestene velkommen. Hvis noen deler av obduksjonsarbeidet kan virke støtende eller forstyrrende på sorgarbeidet, vil vi gjøre vårt ytterste for at rutinene endres. Offentligheten og den enkelte pasient og pårørende er tjent med full åpenhet om vårt arbeid, heter det i pressemeldingen.

I april skal Den norske patologforening møte Stortingets sosialkomité for å redegjøre for dagens situasjon når det gjelder obduksjoner.

Anbefalte artikler