Myndighet til å gi spesialistgodkjenning

Einar Skoglund Om forfatteren
Artikkel

Statens helsetilsyn har i brev av 9.1. 2001 vist til tidligere delegert myndighet til Den norske lægeforening til å gi spesialistgodkjenning til leger.

Tilsvarende ordning er etablert etter ny lovgivning. I tillegg til at Legeforeningen, som tidligere er gitt myndighet til å gi spesialistgodkjenning til leger, og Den norske tannlegeforening som er gitt myndighet til å gi spesialistgodkjenning til tannleger, er nå også Norges optikerforbund gitt myndighet til spesialistgodkjenning av optikere med kontaktlinsekompetanse.

Det er vist til lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64, § 53, første ledd, og til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell av 21. desember 2000 § 1, annet ledd.

Den norske lægeforening og Den norske tannlegeforening er i tillegg gitt myndighet til å gi spesialistgodkjenning etter forskrift om autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-avtalen) av 21.12. 2000 §§ 6 og 15.

Anbefalte artikler