Krav til kvalitet i ambulansetjenesten

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Ambulansestriden i Finnmark handler om sikkerhet for pasienten. Foto T. Sundar

Medlemsmøtet i Finnmark legeforening 23. mars var enstemmig i sitt syn på ambulansesaken og ønsker å bidra til en snarlig og medisinsk-faglig god løsning av saken.

Finnmark legeforening er kjent med at 62 leger sammen med nær 450 helsepersonell fra Finnmark har skrevet under et opprop som uttrykker dyp mistillit til Finnmark fylkeskommune i ambulansesaken. Dette betyr at over 80 % av primærlegene står bak oppropet der man ber om at helseministeren nå griper inn og bidrar til at saken løses.

Finnmark legeforening viser til at Helsetilsynets påbud til Finnmark fylkeskommune av 26.1. 2001 ennå ikke er oppfylt: – Vi støtter kravet om at helseministeren nå må gripe inn. Det gjenstår fortsatt en rekke uløste problemer og blant disse er etter vårt syn det viktigste. Nordkapp kommune må få gjenopprettet en ambulansetjeneste med de kvaliteter som kommunen mistet per 1.1. 2001.

I kommunene Måsøy og Loppa avdekket medisinsk-faglig ansvarlig Torben Wisborg uforsvarlige forhold. Ambulansetjenestene i disse to kommunene må snarest settes i stand til å innfri kravene i Helsetilsynets pålegg av 26.1. 2001. Staten må øve det nødvendige press til at det opprettes avtaler for Nordkapp, Måsøy og Loppa kommuner som gjenoppretter tillit mellom ambulansedriver, kommunene og fylkeskommunen.

Det er de siste uker avdekket at Finnmark fylkeskommune ytterligere vil svekke akuttberedskapen i distriktskommunene. Saken gjelder kommunene Gamvik og Lebesby. 12 uker i sommer er det bestemt at disse kommunene bare skal betjenes av en ambulansebil mot nåværende ordning med to biler. Gamvik og Lebesby er de kommuner i landet med lengst vei til sykehus med 400 km. Den planlagte nedskjæringen er uforsvarlig og vil bl.a. medføre økt bruk av luftambulanse også til vanlige tilbakeføringer og transporter av pleiepasienter. Dette vil gå utover beredskapssituasjonen for akutte ambulanseflyoppdrag i hele Finnmark. Kommunelege I i Gamvik uttaler at det utfra en faglig vurdering er behov for en ambulansebil lokalisert i Mehamn og en ambulansebil lokalisert i Kjøllefjord. Finnmark legeforening støtter opp om denne vurderingen. Fra begynnelsen av mai har Finnmark fylkeskommune ikke lenger tilsatt noen medisinsk-faglig ansvarlig for ambulansetjenesten i Vest-Finnmark. Finnmark legeforening vil gjerne bidra til at man finner en person med den nødvendige formelle og reelle kompetanse og som har tillit hos alle parter i saken. Hvis helseministeren ønsker det, er Finnmark legeforening beredt til å stille opp på nødvendige møter sammen med fylkeskommunen og ev. Helsetilsynet.

Synspunktene ble enstemmig vedtatt i Finnmark legeforening 23.3. 2001.

Tror på snarlig løsning

Leder i Finnmark legeforening Frode Øvrejord tror at ambulansesaken (se Tidsskriftet nr. 9/2001) er kommet inn i et nytt spor og at dette øker mulighetene for å finne en løsning på striden om ambulansetjenesten i fylket.

– Det er positivt at vi har fått president Hans Petter Aarseth til å ta denne saken opp med helseminister Tore Tønne. Vi har selv orientert Sosial- og helsedepartementet om saken. Øvrejord er avventende til å gi ytterligere kommentarer.

Vi må nå bruke dialog for å finne løsninger, hvilke kanaler som brukes og personer som trekkes inn, er underordnet, såfremt vi får til en løsning som sikrer en faglig fundamentert og god ambulansetjeneste i fylket, sier Frode Øvrejord.

Konflikten

– Enmannsbetjente ambulanser og ukvalifisert personell er resultat av driftsavtalene som Finnmark fylkeskommune har inngått for perioden 2001–07. Leger og annet helsepersonell mener dette truer sikkerheten og går ut over kvaliteten på ambulansetjenesten.

– Ambulansestriden i Finnmark har sin rot i at ansvaret er splittet opp på forvaltningsnivåene. Kommunene beskylder fylkeskommunen for dårlig sikkerhet og kvalitet, og har derfor bedt om at fylket blir satt under statlig administrasjon. Fylkeskommunen mener at staten er syndebukken, og at mangel på penger og uklart regelverk er årsak til problemene. Fra statlig hold påpekes at det er de ansvarlige for virksomheten som må sørge for at driften er i samsvar med kravene.

Fylkeskommunen har frist til 1. mai med å legge frem bekreftelse på at nødvendige avtaler om ledsagertjeneste er etablert.

Anbefalte artikler