Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Vest-Agder sentralsykehus

I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å godkjenne endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Vest-Agder sentralsykehus, som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i endokrinologi

Godkjenningen gjelder fra 15.1. 2001.

Det Norske Radiumhospital, avdeling for kirurgisk onkologi

Sosial- og helsedepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, godkjent seksjon for ortopedisk kirurgi, avdeling for kirurgisk onkologi, Det Norske Radiumhospital, som utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi i gruppe I med tjeneste tellende for ett år.

Spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi tilrettelegges gjennom et samarbeid mellom Det Norske Radiumhospital og Oslo Ortopediske Universitetsklinikk.

Godkjenningen gjelder fra 15.1. 2001.

Anbefalte artikler