Nyttig lærebok om schizofreni

Artikkel

Bokens målgruppe er leger, psykiatere, psykologer og de som står for det miljøterapeutiske arbeidet i forhold til pasienter med schizofreni. Forfatterne ønsker å formidle den nyeste kunnskap om tidlig oppdagelse og behandling.

I første del gjøres det rede for schizofrenibegrepet samt utredning og diagnostikk. Det er lagt vekt på problemene rundt identifisering av personer i prodromalfasen av sykdommen. I annen del går forfatterne gjennom de ulike elementene som moderne schizofrenibehandling består av.

Boken består av 18 kapitler; 14 på dansk, fire på norsk. Den er oversiktlig bygd opp, med en layout som gjør den lett å lese. Første kapittel har en interessant drøfting av sykdomsbegrepet schizofreni. Deretter gis en oversikt over nevrobiologiske og nevropsykologiske funn ved begynnende schizofreni. Boken har ingen systematisk gjennomgang av teoriene om årsaker til schizofreni, og den sier heller ikke noe om teorier vedrørende nevrofysiologi, transmittorsubstanser, m.m. For dem som skal sette seg inn i fagfeltet, er den dermed ikke noen komplett lærebok. Til slutt i første del er det et nyttig kapittel om forskning på begynnende schizofreni. Her gis en oversikt over vanskeligheter ved slik forskning og svakheter ved ulike typer studier.

I annen del er det flere kapitler som gjør boken interessant og leseverdig, utover kapitlene som tar for seg de ulike behandlingselementene. Det gjelder kapitlet hvor etiske aspekter drøftes, og kapitlene om behandling av barn av mødre med schizofreni og oppsporing av skjulte grupper, samt de to siste kapitlene som omhandler organisatoriske forhold ved tidlig intervensjon.

Det er ikke gjort studier som dokumenterer at psykodynamisk terapi har effekt ved schizofreni. Likevel er psykodynamisk terapi temaet både i et eget kapittel og i kapitlet om miljøterapi. Kognitiv terapi er omtalt i et eget kapittel, men jeg savner omtale av andre teknikker/tilnærmingsmåter, hvor det faktisk er gjort studier som har vist effekt.

På tross av enkelte svakheter anbefales boken. Den gir en god oversikt og bør leses av alle som skal arbeide med diagnostikk og tidlig behandling ved schizofreni.

Sissel Nygaard

Psykiatrisk avdeling

Innherred sykehus

Levanger

Anbefalte artikler