Lærebok i forsknings- typer og forsknings- metoder

Artikkel

Boken er en lærebok i metode hvor siktemålet er å gi et overblikk over forskningsprosessens faser og sammenhengen mellom metoder, forskningstyper og paradigmer. Målgruppen er praktikere, studenter og yngre forskere innenfor samfunnsvitenskapelige disipliner og innenfor grenseområder mellom natur- og samfunnsvitenskapene.

Den grunnleggende tankegangen i boken er at samfunnsforskning kan grupperes i fire forskningstyper: den beskrivende, den forklarende, den forstående og den handlingsrettede. Hver forskningstype beskrives ved forskjellige komponenter. Disse er av to slag: komponenter som har med forskningsprosessen å gjøre (kjernespørsmål, typiske design og kvalitetskriterier) og komponenter som har med den sosiale sammenhengen forskningen foregår i (forskningens dominerende perspektiv, typiske resultatpresentasjoner, forholdet mellom forsker og de utforskede, primær målgruppe, anvendelse og rasjonalitetsform).

Forfatterne gir også en innføring i paradigmebegrepet og i hvilke komponenter som inngår i et paradigme. I den forbindelsen skisseres ulike samfunnsvitenskapelige paradigmer: det positivistiske, det fortolkningsvitenskapelige og kritisk teori. Videre vies en stor del av boken til ulike faser i forskningsprosessen som problemformulering, datainnsamling, analyse og formidling av resultater. Det legges vekt på at denne prosessen er en frem-og-tilbake-prosess og ikke rent lineær. Hovedvekten legges på presentasjonen av kvalitative metoder, og det gis eksempler underveis. Boken avsluttes med en drøfting av spørsmål om tverrfaglighet og vitenskapelige paradigmer.

Boken gir et lettlest overblikk over og innsikt i forskjellige forskningstyper og premissene for disse. At den legger vekt på å drøfte sammenhengen mellom metoder, forskningstyper og paradigmer gjør den til et nyttig supplement til mer tradisjonell metodelitteratur.

Borghild Svorken

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Oslo

Anbefalte artikler