Engasjert og oversiktlig innføring i psykiatri

Artikkel

Mestring og lidelse er skrevet som en lærebok for studenter ved helse- og sosialfaghøyskolene. Forfatteren er sykepleier og psykolog. Omslaget er stilrent, med et bilde med passende metaforer. Boken gir et lettlest inntrykk, med enkel, noe kjedelig layout som er sparsomt illustrert. Den er delt i fire hoveddeler med underkapitler med en oversiktlig kapittelinndeling og begrenset med tekst på hver side.

I del 1 presenterer forfatteren sitt syn på faget, der psykisk lidelse forklares ut fra en modell om mening og mestring. Del 2 inneholder diskusjon omkring diagnosebruk generelt samt gjennomgang av ICD-10. I del 3 beskrives de forskjellige psykiatriske lidelser med et kapittel for hver av sju hovedgrupper. Dette utgjør bokens hoveddel med godt over halvparten av sidetallet. I siste del gis en presentasjon av ulike behandlingsformer inkludert utradisjonelle metoder. Til slutt kommer forfatteren med råd om det å arbeide med psykisk lidende personer og en oversikt over organiseringen av det psykiske helsevernet.

I teksten betones empati og respekt for den sinnslidende på grunnlag av et bakenforliggende helhetssyn, noe som formidles gjennom mesteparten av boken på en engasjert og inspirerende måte. Dette, som en forutsetning for god omsorg, virker som en relevant og pedagogisk riktig innfallsvinkel for bokens målgruppe.

Boken preges av grundighet, oversiktlighet og god forståelse for psykiatriske lidelser. Dette gjelder også når biologiske tilnærminger omtales, selv om en generelt noe kritisk holdning til biologisk psykiatri kommer frem. Etter min mening kunne forfatteren vært litt mer balansert på dette punktet, spesielt i behandlingsdelen. Det er noen få, men gode, kliniske eksempler.

Alt i alt er dette en god og anbefalelsesverdig innføring i psykiatri for nybegynnere, inkludert medisinstudenter eller andre interesserte.

Petter Andreas Ringen

Akuttpsykiatrisk avdeling

Aker sykehus

Anbefalte artikler