Dyptpløyende og vidtfavnende

Artikkel

I rekken av geomedisinske symposier i Oslo, og utgivelser i bokform i kjølvannet av disse, fant det siste sted i 1999, mens tilhørende bok var klar først året etter. Dette skulle bli det siste symposiet redaktøren arrangerte. Professor dr.agric. Jul Låg (1915 – 2000) var i årene 1975 – 84 preses eller visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Fagområdet geomedisin ble det siste tema for hans forskerliv. Kolleger minnes en beskjeden person og en stor vitenskapsmann.

Boken er lett å finne frem i ut fra innholdslisten. Referansene er alfabetisk ordnet etter hver enkelt artikkel, og gjenfinnes i parentes i teksten med forfatternavn og årstall. Deretter følger figurene. Overlappinger finnes, men er ikke overflødig i sin sammenheng. De ytterst få små trykkfeil verken skjemmer eller medfører noen misforståelse.

Det er en samling uensartede artikler fra fjern og nær, som det likevel har latt seg gjøre å ordne i en viss logisk rekkefølge. Boken er viet den fattige del av verden. I sin innledende og detaljerte oversiktsartikkel skiller redaktøren skarpt mellom negative helseeffekter grunnet naturlige og menneskeskapte prosesser. Boken byr på flere artikler der sporstoffer er fellesnevner, fra deres forekomst og transport i fysiske miljøer til hvordan de inngår i komplekse metabolske prosesser.

Veterinæren som deltar, beskriver hvordan vegetasjonen i det sørlige Afrika forsvarer seg med toksiske organiske forbindelser, om dyr som blir syke av plantetoksiner og om den vanskelige differensialdiagnostiseringen. Forfatteren fra Alexandria undersøker økosystemer i Nil-deltaet med henblikk på antropogen forurensning. I denne og de øvrige artikler, alle fra Asia, er det et hovedanliggende å skille antropogen forurensning fra det som er naturens egen omdisponering av grunnstoff.

I mange land er naturgrunnlaget ufullstendig kartlagt. Boken viser at geokjemisk kartlegging basert på fraktalgeometri er ideell til store og små landområder. En rekke forskere og forskerspirer vil finne boken interessant.

Berit Welle

Oslo

Anbefalte artikler