Modeller for interkommunal legevakt

Artikkel

De siste fem årene har nærmere halvparten av landets kommuner enten etablert interkommunale vaktordninger eller utarbeidet planer for dette. Modellene varierer fra sted til sted og avhenger av legedekning, infrastruktur og geografiske forhold. En forutsetning er at det blir opprettet legevaktstasjoner som er bemannet med lege og sykepleier om natten, noe som innebærer merutgifter for kommunene.

Alle samarbeidsprosjektene melder om gevinster i form av redusert vaktbelastning, mer effektiv drift og bedre samordning av de akuttmedisinske tjenestene. Det blir påpekt at interkommunale ordninger representerer viktige faglige nettverk, særlig i utkantstrøk.

Namdalen

Namdalen-prosjektet i Nord-Trøndelag omfatter 12 kommuner med til sammen

35 000 innbyggere, på et område som er ca. 27 mil fra nord til sør. Samarbeidet ble etablert 1.2. 1999 med økonomisk støtte fra departementet, og er i full drift etter et kort opphold i 2000. Omleggingen har ført til at både antall henvendelser til legevakt og antall kontakter med lege har gått ned i forsøkskommunene, og til at flere henvendelser blir håndtert av AMK-sykepleier. I 1999 ble trygderefusjonene for legevakt redusert med nesten 30 % i forsøkskommunene. I åtte kontrollkommuner med det samme antall innbyggere var trygderefusjonene for legevakt uendret i 1999.

Kontakt: Per Wærås Tvete, e-post:ptvete@online.no

Nord-Salten

Nord-Salten legevakt i Nordland betjener tre kommuner, Steigen, Hamarøy og Tysfjord, med til sammen 7 600 innbyggere.

Legevakttjenesten dekkes av ni legestillinger, men for tiden er tre ubesatt. Fra kl 8 til kl 22 har den enkelte kommune ansvaret for legevakt. Mellom kl 22 og kl 8 samt i helgene er det interkommunal legevakt som er lokalisert til Innhavet i Hamarøy.

Siden omleggingen i 1999 er pasienthenvendelsene mer enn halvert. Gjennomsnittlig er det én konsultasjon hver tredje eller hver fjerde natt. Pasienter blir transportert til legevakten, mens legen rykker ut bare ved katastrofer. Omleggingen har ført til en oppgradering av den akuttmedisinske beredskapen, inkludert ambulansetjenesten. Både befolkningen og deltakende helsepersonell er fornøyd. Legene har gått over fra todelt til nidelt nattvakt.

Kontakt: Fred Andersen, e-post:frea@online.no

Valdres

Valdres interkommunale legevakt dekker seks kommuner med til sammen 19 000 innbyggere og 19 leger. På dagtid alle hverdager har den enkelte kommune ansvaret for legevakten, og på ettermiddags- og kveldstid går to og to kommuner sammen om tre vaktdistrikter. Mellom kl 22 og kl 8 og gjennom hele helgen er det felles legevakt for de seks kommunene, sentralisert til Fagernes. På hverdagsnetter er én lege på vakt, uten bakvakt. I helgene går tre leger i rotasjonsturnus. Etter omleggingen blir flere av henvendelsene silt av sykepleier og antall legekontakter er redusert. Både publikum og helsepersonell er fornøyd, ikke minst legene, som har gått over fra firedelt til 18-delt nattvakt.

Kontakt: Per Einar Jahr, telefon 61 35 98 88 eller Tor Inge Kristianslund, e-post:torikris@online.no

Anbefalte artikler