Notiser

Artikkel

Gynekologene debatterer keisersnitt

Det er det stigende antall keisersnitt i verden som er bakgrunnen for at Norsk gynekologisk forening tar opp faglige, juridiske og etiske sider ved bruk av keisersnitt på en konferanse i Ålesund 13.–15. juni, der internasjonalt anerkjente forelesere er invitert. Et sentralt spørsmål i debatten er om alle seteleier bør forløses med keisersnitt.

Antall keisersnitt ved norske sykehus er tredoblet på 30 år. Tall fra

Medisinsk fødselsregister viser at antall keisersnitt varierer fra 8 % til 25 % mellom sykehusene.

Norsk gynekologisk forening ønsker ikke primært å stille spørsmål ved hva som er riktig keisersnittfrekvens, men om årsaken til det enkelte keisersnitt. Blir legen bare en tekniker dersom kvinnen får rett til å velge? Kan eller skal legen utføre et keisersnitt når han selv mener det ikke er indikasjon for det? Er det frykt for erstatningssøksmål som utsetter kvinner for unødige operasjoner og risiko for tilhørende komplikasjoner? Er det samfunnsøkonomisk og faglig riktig å akseptere denne økningen i antall keisersnitt? Dette er blant spørsmålene som vil bli belyst på konferansen.

For mer informasjon kontakt:

Oddvar Sviggum, Kvinneklinikken, Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, 6026 Ålesund.

E-post: oddvar.sviggum@smr.no

Den sjeldne katalogen

Hver av de 16 diagnosene som Rikshospitalets smågruppesenter arbeider med, har fått sin egen artikkel i Den sjeldne katalogen. Forekomst av sykdommen, årsaker, symptomer og behandling, oppfølging og rettigheter tas opp. Genetikk og arv behandles spesielt og en artikkel tar for seg hvordan leve med en kronisk sykdom eller funksjonshemning. Katalogen er skrevet for den lokale helsetjeneste, kommuneadministrasjon, lærere og studenter. Katalogen bestilles fra Smågruppesenteret, Rikshospitalet, 0027 Oslo. Telefon 23 07 53 40. e-post: smagruppesenteret@rikshospitalet.no

Svensk database om smågrupper

Den svenske Socialstyrelsen står bak en database om små og mindre kjente handikapgrupper. 132 grupper er beskrevet og ytterligere 130 diagnoser er under bearbeiding for databasen. All informasjon og referanser er kvalitetssikret av spesialister. Man kan søke fra førstesiden ved å klikke på den første bokstaven diagnosenavnet og få informasjon om for eksempel forekomst, arvelighet, symptomer, diagnostikk, behandling, praktiske tips og kontaktadresser for hver enkelt tilstand: www.sos.se/smkh/

Tiltakspakke for kommuneleger

En tiltakspakke for samfunnsmedisinere skal gjøre det enklere for leger å etterspørre, innhente og kritisk vurdere litteratur.

Målet er en kvalitativ og kvantitativ bedre utnyttelse av forskningsbasert informasjon i samfunnsmedisinsk praksis.

Det er Folkehelsas avdeling for samfunnsmedisin som har utarbeidet pakken, som er under utprøvning. Intervjuer med kommuneleger tyder på at forskningsbasert kunnskap ikke blir etterspurt, verken av kommunenes administrasjon eller politikere. En viktig barriere var innarbeidede vaner om hvordan man forholdt seg til et informasjonsproblem. Dersom en sak ikke kunne løses ved bruk av godt skjønn og egen erfaring og svaret heller ikke var å finne i en rettskilde, søkte man i eget bibliotek. Hvis man heller ikke her fant tilfredsstillende informasjon, hentet man tips i sitt kontaktnett om hvordan man kunne komme videre. En annen barriere er at legene ikke har fysisk tilgang til relevante databaser.

Fagbokprisen 2001

Fagbokforlaget lyser ut Fagbokprisen 2001. Prisen er på 100 000 kroner og deles ut til et fag- eller lærebokprosjekt som utmerker seg innenfor ett av forlagets hovedsatsingsområder, hvor bl.a. medisin inngår.

Prosjektet skal være egnet som pensumbok på høyskole-eller universitetsnivå. Juryen legger vekt på pedagogisk utforming og faglig dyktighet. Prisen kan deles blant flere forfattere og mellom flere prosjekter. Søknadsfristen er 17. april. Mer informasjon finnes på Fagbokforlagets nettsider: www.fagbokforlaget.no

Nettside for europeiske leger

Internett-sidene til Comité Permanent des Médecins Européens (CP) inneholder mye stoff om helsepolitiske spørsmål relatert til EU og EØS. CP er en paraplyorganisasjon for de europeiske legeforeningene. Hovedoppgaven er å fremme den medisinske profesjonens synspunkter overfor EU-myndighetene. GreteAasved, tidligere visepresident i Legeforeningen, er generalsekretær i organisasjonen.

På nettsidene finner man generell informasjon som handlingsplaner, mål, prinsipper og retningslinjer, samt nyheter som oppdateres jevnlig. CP fronter sitt syn på ulike politiske forslag og saker i EU og informasjon om aktuelle saker er lagt ut. En del informasjon er kan lastes ned i pdf-format, det vil si til bruk i gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader. Comité Permanent des Médecins Européens har Internett-adresse: www.cpme.be

Informasjon til Oslo-leger

Oppgjørskontoret for behandlere i Oslo har fått nytt telefonnummer 23 40 36 50 og faksnummer 23 40 36 51.

Oppgjørskontoret for behandlere i Oslo ble opprettet i 1998. Kontoret har ansvar for utbetaling av trygderefusjon til bl.a. leger, fysioterapeuter, psykologer, logopeder, røntgeninstitutter og laboratorier. Fastlegekontoret i Oslo er en del av oppgjørskontoret. Det ble opprettet i forbindelse med fastlegeordningen som trer i kraft 1.6. 2001. Kontoret vil ha ansvar for registrering av meldinger fra personer som ønsker fastlege i Oslo, eller som ønsker å bytte fastlege. Fastlegekontoret er en del av oppgjørskontoret. Begge kontorer er underlagt Helsfyr-Sinsen trygdekontor.

Anbefalte artikler