Notiser

Artikkel

Hjerneuken 2001 – en suksess

Norsk neurologisk forening arrangerte i mars Hjerneuken 2001 med åpne publikumsmøter på sykehus over hele landet.

– En av hensiktene med Hjerneuken 2001 var å øke publikums kunnskap om de vanligste forvarslene til hjerneslag og å gi mer inngående informasjon om sykdommer i hjernen, sier Espen Dietrichs, leder for Norsk neurologisk forening og en av initiativtakerne til arrangementet. Rundt 14 000 nordmenn rammes av hjerneslag hvert år. Dette er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge etter kreft og hjerteinfarkt. Det tar i snitt 16 timer fra symptomene melder seg til vedkommende er på sykehuset.

Foruten hjerneslag, var Parkinsons sykdom, epilepsi, demens, og multippel sklerose blant temaene under årets hjerneuke. Publikumsmøtene var svært godt besøkt med fullsatte auditorier ved flere sykehus. Hjerneuken 2001 gikk parallelt med tilsvarende arrangementer i en rekke land, som ledd i en verdensomspennende International Brain Awareness Week.

Informasjon om Hjerneuken og temaene som ble behandlet finnes på Internett: www.nevrologi.no

Regionale helseplaner er vedtatt

Sosial- og helsedepartementet har vedtatt regionale helseplaner for 2001–2004. Arbeids- og funksjonsfordeling, psykisk helsevern og kreftbehandling er de nasjonale satsingsområdene i planene som også inneholder regionale satsingsfelt.

Departementet har godkjent helseplanene med forbehold om tiltak som krever ytterligere utredning, tiltak som krever endringer i statlige finansieringsordninger og byggeprosjekter. Det tas forbehold om at funksjonsfordelingen mellom sykehusene som er beskrevet i planene, ikke er endelig godkjent. Planene for de fem helseregionene skal gjelde for fire år og være fundament for videreutvikling av spesialist-helsetjenesten i regionen.

Prioriterte lister over planlagte bygge-prosjekter er tatt med i de regionale helseplanene. Disse skal imidlertid godkjennes særskilt. Byggeplanene i Helseregion Øst er særlig omfattende. Sterk befolkningsvekst og flere eldre frem mot 2020 gjør det spesielt nødvendig å utvide behandlingskapasiteten i regionen.

Departementet går fortsatt inn for utbygging av Sentralsykehuset i Akershus.

Stryk til skolehelsetjenesten

Tilstanden i skolehelsetjenesten er kritisk, mener Statens helsetilsyn. Fylkeslegene har avdekket brudd på lover og forskrifter i 33 av 53 kommuner. Situasjonen er verst i videregående skole. Ifølge Aftenposten er det avdekket 62 avvik i fylkeslegenes tilsyn med skolehelsetjenesten. Fylkeslegene har påpekt 106 tilfeller hvor forholdene kan bli bedre. 26 avvik dreide seg om mangel på internkontroll og planer for internkontroll med skolehelsetjenesten. 14 avvik viste at det er stor mangel på oversikt over helsetilstand, risiko og sykelighet blant elever. Ti avvik omhandlet mangel på eller fravær av skolehelsetjeneste i den videregående skole. Ifølge Helsetilsynet gir rapportene en god pekepinn på hvordan forholdene er i resten av landet.

Operasjon uten komplikasjon

En liten, hendig brosjyre som sykehus kan sende ut sammen med innkalling til operasjon, er utgitt av Statens tobakksskaderåd. Den påpeker betydningen av røykfrihet før og etter operasjon og gir dessuten råd om mosjon, mat og medikamenter i forbindelse med inngrepet. Hjemmesidene til Statens tobakksskaderåd (www.tobakk.no) og Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (www.sef.no) har mer informasjon.

Brosjyren “Å forebygge komplikasjoner” er gratis og bestilles fra Tobakksskade

rådet: telefon 22 24 89 90, e-post: post@tobakk.no

Gravide og røykeslutt

En ny brosjyre beregnet på gravide kvinner som vil slutte å røyke og deres partnere, gir tips om hvordan man kan forberede og gjennomføre prosessen. Tobakksskaderådet har fått positiv tilbakemelding på brosjyren nettopp fordi partneren og hans rolle ved røykeslutt blir trukket spesielt frem.

Informasjonen er nøktern og konsentrerer stoffet om positive effekter av å slutte heller enn å skremme den som gjerne vil lykkes. Brosjyren Graviditet og røyking er gratis og kan bestilles fra Kreftforeningen: telefon 22 59 30 00, e-post: kreft@kreft.no eller Tobakksskaderådet: telefon 22 24 89 90, e-post: post@tobakk.no

Anbefalte artikler