Økning i spesialistgodkjenninger i 2000

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I 2000 er det godkjent 523 norske spesialister, mens tallet for 1999 var 436, det vil si en økning på 87 spesialister (nesten 20 %). Antall konverterte spesialistgodkjenninger i 2000 er 330, mens tallet for 1999 var 456 (28 % nedgang).

  Artikkel

  Det ble gitt 853 nye spesialistgodkjenninger i 2000 (718 personer, hvorav 675 fikk sin første godkjenning i 2000), en nedgang på 39 i forhold til året før. Hvis man trekker fra de konverterte spesialistgodkjenningene for 1999 (456) og 2000 (330), er tallene henholdsvis 436 og 523, altså en økning på 87 spesialister (nesten 20 %) godkjent etter norske spesialistregler (tab 1).

  Hvis man trekker fra godkjente spesialister i allmennmedisin og samfunnsmedisin for de to årene, får man 325 nye spesialister i sykehusfagene i 1999 og 409 nye spesialister i sykehusfagene i 2000 godkjent etter norske regler (tallet for 1998 var 348). For sykehusspesialitetene er det dermed en økning på 84 fra 1999 til 2000, dvs. en økning på 25 %.

  Antall godkjente spesialister etter norske spesialistregler i allmennmedisin i 2000 er 111 mot 108 i 1999. I 1998 var tallet 137. Antall godkjente spesialister etter norske spesialistregler i samfunnsmedisin er tre i 2000 som i 1999. I 1998 var tallet 31.

  517 allmennleger fikk fornyet spesialistgodkjenningen i 2000 mot 291 i 1999.

  Konverterte spesialistgodkjenninger

  Konverterte spesialistgodkjenninger

  Av de 330 som har fått konvertert sin spesialitet fra andre land, er 258 fra andre nordiske land, mens 72 er fra EØS-land utenfor Norden. De aller fleste (162) er fra Sverige, 68 er fra Danmark, 16 fra Island og 12 fra Finland. De 72 fra land utenfor Norden er 50 fra Tyskland, seks fra Frankrike, fem fra Belgia, fem fra Italia, fire fra Nederland, en fra Østerrike og en fra Storbritannia.

  Sammenliknet med 1998 og 1999 har

  antall konverterte spesialistgodkjenninger minket.

  Fra andre nordiske land ble 423 konvertert i 1998, 366 i 1999 og 258 i 2000. Fra øvrige EØS-land var tallene 52 i 1998, 90 i 1999 og 72 i 2000.

  De fleste konverterte spesialistgodkjenninger i 2000 er i fagene allmennmedisin (81), anestesiologi (33), indremedisin (30), generell kirurgi (25), ortopedisk kirurgi (25), fødselshjelp og kvinnesykdommer (18), psykiatri (15), barnesykdommer (12), radiologi (11), og hjertesykdommer (10).

  Relativt sett er antallet høyest i ortopedisk kirurgi (80,6 %) fysikalsk medisin og rehabilitering (80 %), thoraxkirurgi (67 %), plastikkirurgi (60 %), anestesiologi (54 %), fødselshjelp og kvinnesykdommer (51 %), generell kirurgi (49 %), øre-nese-halssykdommer (42 %) og allmennmedisin (42 %).

  Gjennomsnittsalder

  Gjennomsnittsalder

  De godkjente spesialistene i 2000, godkjent etter norske regler, var gjennomsnittlig 41,2 år for hoved- og grenspesialitetene, 40,9 år for hovedspesialitetene og 43,3 år for grenspesialitetene. De som har konvertert spesialiteten til norsk godkjenning er i snitt 47,1 år.

  Utdanningstid

  Utdanningstid

  Det understrekes at vi ikke har data som viser den reelle utdanningstid den enkelte har på sin spesialistutdanning. Bl.a. vil det være vanskelig å vurdere når den enkelte påbegynte spesialistutdanningen, og det er vanskelig å vurdere hvilke avbrekk det har vært underveis. Vi har imidlertid data for bruk av tid fra norsk autorisasjon til tidspunkt for spesialistgodkjenning. Vi har trukket ut de som har fått godkjenning ved konvertering av utenlandsk spesialitet. De som har brukt under fem år og de som har brukt over 15 år er utelatt, og vi ser på dem som har godkjenning i sin første hovedspesialitet. Da blir gjennomsnittet 8,8 år i 2000.

  Kjønnsfordeling

  Kjønnsfordeling

  Det er påfallende lav kvinneandel i grenspesialitetene sett under ett. Som tidligere er det få kvinner i de kirurgiske fag. I snitt er kvinneandelen 33 % for alle nye spesialister i 2000 (1998: 24 %, 1999: 26 %). Dette omfatter også konverterte spesialistgodkjenninger.

  I snitt er kvinneandelen 40 % for alle spesialister godkjent etter norske spesialistregler, 23 % for konverteringer. Hvis man kun tar de som har fått sin første hovedspesialitet, er kvinneandelen 36,1 % inkludert de konverterte.

  Det er imidlertid stor forskjell i representasjon av kvinner mellom spesialitetene. Spesielt i kirurgiske fag er kvinneandelen fortsatt lav.

  Hvis man ser på alle kirurgiske fag under ett, både hoved- og grenspesialiteter, er andelen kvinner 18 % av spesialistene godkjent i 2000 (godkjente etter norske regler og konverterte).

  Blant spesialistene godkjent i 2000 er kvinneandelen høyest i hud- og veneriske sykdommer (72 %), barne- og ungdomspsykiatri (69 %), fødselshjelp og kvinnesykdommer (62 %) og radiologi (54 %).

  Kommentar

  Kommentar

  Etter tre år med synkende antall spesialistgodkjenninger etter norske regler, er vi nå tilbake på samme nivå som i 1997 (fig 1). Da ble det godkjent 537 spesialister etter norske regler. I 2000 er dette tallet 523.

  Det er imidlertid en nedgang i antall spesialistgodkjenninger ved konvertering fra annet land. Majoriteten av dem som har overført sin spesialistgodkjenning fra utlandet er fremdeles fra andre nordiske land. Men det er likevel en nedgang i antall konverteringer fra andre nordiske land, hvilket kanskje er et uttrykk for bedret arbeidsmarked for leger i de andre nordiske landene.

  Gjennomsnittsalder på de godkjente spesialistene etter norske regler er som tidligere år, ca. 41 år. Også gjennomsnittlig tid fra autorisasjon til spesialistgodkjenning etter norske regler er som tidligere, 8,8 år.

  Andelen kvinner blant de godkjente spesialister etter norske regler øker selvfølgelig i takt med økt kvinneandel blant legene. Av de yrkesaktive leger under 70 år, er i dag 32 % kvinner. Av alle som for tiden studerer medisin i Norge er 54 % kvinner. Ved opptaket av nye studenter ved norske medisinske fakulteter i 2000 var 57 % kvinner.

  Informasjon og statistikk over spesialistgodkjenninger finnes på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no og i tidligere numre av Tidsskriftet (1–4).

  Tabell 1

  Godkjente spesialister 2000

  Konverterte

  Spesialitet

  Antall

  Kvinner

  Menn

  Overført fra EØS

  Overført fra Norden

  Allmennmedisin

  192

  61

  131

  81

  Anestesiologi

  61

  13

  48

  10

  23

  Arbeidsmedisin

  13

  5

  8

  2

  1

  Barnekirurgi

  1

  0

  1

  0

  0

  Barne- og ungdomspsykiatri

  13

  9

  4

  0

  2

  Barnesykdommer

  36

  17

  19

  4

  8

  Blodsykdommer

  3

  0

  3

  0

  0

  Endokrinologi

  2

  0

  2

  0

  0

  Fordøyelsessykdommer

  13

  1

  12

  0

  3

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

  5

  1

  4

  1

  3

  Fødselshjelp og kvinnesykdommer

  35

  22

  13

  6

  12

  Gastroenterologisk kirurgi

  15

  4

  11

  1

  1

  Generell kirurgi

  51

  13

  38

  12

  13

  Geriatri

  6

  2

  4

  0

  2

  Hjertesykdommer

  22

  7

  15

  0

  10

  Hud- og veneriske sykdommer

  11

  8

  3

  3

  1

  Immunologi og transfusjonsmedisin

  1

  0

  1

  0

  1

  Indremedisin

  87

  29

  58

  9

  21

  Infeksjonssykdommer

  5

  1

  4

  0

  0

  Karkirurgi

  9

  3

  6

  1

  1

  Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

  1

  0

  1

  1

  0

  Klinisk farmakologi

  2

  1

  1

  0

  0

  Klinisk kjemi

  4

  2

  2

  0

  0

  Klinisk nevrofysiologi

  1

  1

  0

  0

  0

  Lungesykdommer

  9

  3

  56

  2

  3

  Medisinsk genetikk

  3

  1

  2

  0

  0

  Medisinsk mikrobiologi

  4

  1

  3

  1

  0

  Nevrokirurgi

  6

  1

  5

  1

  1

  Nevrologi

  15

  5

  10

  2

  3

  Nukleærmedisin

  1

  0

  1

  0

  1

  Nyresykdommer

  8

  0

  8

  0

  3

  Onkologi

  14

  5

  9

  3

  1

  Ortopedisk kirurgi

  31

  2

  29

  2

  23

  Patologi

  9

  4

  5

  2

  0

  Plastikkirurgi

  10

  1

  9

  1

  5

  Psykiatri

  71

  33

  38

  2

  13

  Radiologi

  35

  19

  16

  1

  10

  Revmatologi

  6

  3

  3

  0

  2

  Samfunnsmedisin

  4

  0

  4

  1

  0

  Thoraxkirurgi

  3

  0

  3

  0

  2

  Urologi

  10

  1

  9

  1

  3

  Øre-nese-halssykdommer

  12

  4

  8

  2

  3

  Øyesykdommer

  13

  2

  11

  1

  1

  Totalt

  853

  285

  568

  72

  258

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media