Legeforeningen og myndighetene vil trygdejukset til livs

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

President Hans Petter Aarseth, sosialminister Guri Ingebrigtsen og trygdedirektør Dagfinn Høybråten samler kreftene mot trygdemisbruket. Foto E.J. Andersen

– Det har forekommet juks i trygdesystemet så lenge det har eksistert, men det nye er at det er satt i system, sa sosialminister Guri Ingebrigtsen da hun mottok rapporten 6. februar. Hun mente at forslagene er et godt grunnlag for arbeidet med å komme trygdemisbruket som er avdekket, til livs.

Kamp mot trygdemisbruk

– Vi tilpasser oss en situasjon med økt sannsynlighet for at brukere og behandlere samarbeider for å oppnå ytelser fra folketrygden på falske premisser, sa trygdedirektør Dagfinn Høybråten. Han pekte på at det er behov for økt kontroll da han orienterte om hvilke tiltak trygdeetaten vil iverksette for å møte de nye utfordringene.

Kontrollnivået i etaten tilpasses økt risiko for trygdebedrageri og trygdemisbruk, både ved tiltak som allerede er iverksatt, tiltak som er besluttet iverksatt og tiltak som er avhengig av ekstra ressurser og lovendringer.

– I samspillet mellom brukerne, behandlerne, trygdevesenet og samfunnet er det nødvendig med mer kontroll enn tidligere. En slik justering skal ikke medføre uberettiget mistenkeliggjøring av brukerne, som generelt er ærlige og samvittighetsfulle. Men de som bevisst forsøker å tilegne seg trygdemidler de ikke har krav på, bør kjenne økt uro, sa Høybråten.

Misbruksseksjon og misbruksteam

Rikstrygdeverket opprettet i desember i fjor en egen misbruksseksjon. På fylkesnivå blir det etablert team som skal utrede saker på lokalplanet. Disse vil arbeide regionalt på tvers av fylkesgrensene. Ved trygdekontorene vil rutinene bli endret slik at alle saker hvor det foreligger mistanker om trygdemisbruk skal overlates til teamene. Oppgjørskontorene for behandlere får nye og utvidede kontrolloppgaver.

For å styrke og effektivisere den offentlige kontrollen skal det inngås samarbeidsavtaler mellom Statens helsetilsyn og Rikstrygdeverket, og mellom Skattedirektoratet og Rikstrygdeverket. Det er videre avtalt fastere samarbeid med Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Utlendingsdirektoratet.

– Rikstrygdeverket tar også sikte på å etablere et mer forpliktende samarbeid med Legeforeningen på dette feltet, sa Dagfinn Høybråten.

Uakseptabelt

– Det er uakseptabelt når leger med forsett og for egen vinnings skyld, misbruker og utnytter trygden. Vi har imidlertid grunn til å tro at dette gjelder et fåtall. De aller fleste leger utøver funksjoner i forhold til trygden på en samvittighetsfull måte, hevdet president Hans Petter Aarseth.

– For å forebygge feilbruk må vi erkjenne at det finnes glidende overganger mellom riktig praksis, ulik praksis, uriktig praksis og misbruk, sa han.

Faktorer som spiller inn i forhold til trygdemisbruk er legenes holdning til trygdeadministrasjonene, pasientene og hvordan stønadssystemet samlet sett er utformet. Legene er dels pasientens talsperson og dels portvokter som skal sikre riktig bruk av fellesskapets midler.

– Derfor er det å sikre rett praksis ikke bare avhengig av legen alene, men også av pasientens redelighet, den lokale trygdeadministrasjons praksis og stønadssystemets manglende tilpassing til dagens virkelighet, sa Aarseth.

Legeforeningen foreslår at stønadssystemet endres og at det etableres et bredere samarbeid mellom legene og trygdeetaten. Det må utvikles profesjonelle læringssystemer for å øke bevisstheten om regelverket. Det må i samhandlingen mellom lege og trygdekontor legges vekt på råd og veiledning. Det må skje en klargjøring av forvaltningsansvaret til kontrollsystemet

– Jeg vil følge opp forslagene i samarbeid med Statens helsetilsyn, Skattedirektoratet og Utlendingsdirektoratet, lovte Guri Ingebrigtsen.

Anbefalte artikler