Eierskapsreformen må gis et faglig innhold

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det sier president Hans Petter Aarseth og understreker spesielt behovet for at medisinsk kompetanse blir en gjennomgående premiss i den nye strukturen (1).

– Vi mener det er riktig at hele spesialisthelsetjenesten overføres til staten og at spesialisthelsetjenesten inkludert avtalene med de privatpraktiserende spesialister, samles på én hånd. Klar ansvarfordeling og bedre samarbeid mellom sykehusene og primærhelsetjenesten er viktig for at et nivå ikke kan skyve ansvaret over på et annet, slik at pasienter ikke får den helsehjelp de trenger, sier Aarseth.

Leger i styret

– Rammen for reformen som presenteres i denne omgang, må kombineres med en innholdsreform som tar utgangspunkt i de faglige sidene ved helsetjenesten. Vi forutsetter derfor at det må være medisinsk kompetanse i helseforetakets styre, og sykehusene må gis rammebetingelser til å videreutvikle og fornye egen kompetanse ved å prioritere utdanning og forskning, understreker han.

En gruppe leger har skrevet en motmelding til høringsnotatet fra Sosial- og helsedepartementet (2). Legeforeningen har forståelse noen av problemstillingene motmeldingen tar opp, bl.a. farene ved fore-

taksmodellen hvis den primært blir brukt som et økonomisk virkemiddel.

– Legeforeningen oppfatter at denne frustrasjonen er et forsvar for helsetjenestens verdigrunnlag. Legeforeningen er enige i behovet for å styrke helsetjenestens verdigrunnlag, og mener at denne reformen kan være et virkemiddel for å nå dette. Gjennom innføring av foretaksmodellen og samling av spesialisthelsetjenesten på statens hånd legges strukturelle rammer som kan gi bedre kår for helsetjenestens kjerneoppgaver, sier Aarseth.

Legeforeningen retter et kritisk søkelys mot at reformen ikke må åpne for privatisering av de offentlige helsetjenestetilbudene. – Dette må være en absolutt forutsetning for loven, og må tydeliggjøres i premissene. Legeforeningen vil understreke at vi ønsker en helsetjeneste basert på offentlig ansvar og solidaritet, og reformen må ikke undergrave dette, sier Aarseth.

Avtaleverk

– En vellykket reform er avhengig av et nytt avtaleverk, og Legeforeningen vil gjøre sitt for å bidra til et avtaleverk som støtter opp under intensjonene med reformen, sier Aarseth. Grunnleggende rettigheter og plikter må ivaretas sentralt, men partene bør gi hverandre anledning til å tenke helt nytt.

– Legeforeningen betrakter de endringer i eierforhold og styringssystemer som det nå legges opp til som en interessant og ganske avgjørende mulighet til å få et avtaleverk i sykehussektoren som kan bli et nødvendig virkemiddel for å nå helsepolitiske og pasientrettede mål, sier Aarseth.

Anbefalte artikler