Atferdsproblemer hos ungdom

Artikkel

Multisystemisk behandling (MST) er i en særstilling som den behandlingstilnærming med vitenskapelig dokumentert effekt på alvorlige atferdsforstyrrelser hos ungdom. Som sådan fortjener den så vel barne- og ungdomspsykiaterens som andre involverte faggruppers interesse. Boken er god og leseverdig og kan også anbefales for kolleger innen allmenn- og skolehelsetjeneste som kommer i kontakt med belastede ungdom og deres familier.

Læreboken presenterer i del 1 det teoretiske grunnlaget for behandlingstilnærmingen, i del 2 kliniske prosedyrer og i del 3 resultater fra behandlingsstudier samt en diskusjon rundt helsepolitiske prioriteringer på området.

Metoden som beskrives er her-og-nå-orientert, pragmatisk og helhetlig. Den kombinerer ulike etablerte kliniske teknikker og forståelsesmåter med søkelyset på ressurser og mestring. Den unges antisosiale atferd analyseres i forhold til alle sosiale ”systemer” den unge er del av: familie, skole, venner, nabolag, lokalsamfunn og samspillet mellom disse, de ”økologiske” rammene. Arbeidet er hjemmebasert, mestringsfokusert, på familiens premisser og tilpasset familiemedlemmenes individuelle og sosiale ressurser og behov. En terapeut følger familien 24 timer i døgnet, sju dager i uken i inntil 3 – 5 måneder.

I del 2 beskrives utredning og intervensjoner separat i forhold til familie, jevnaldergruppen, skole og individ. Dette blir nødvendigvis komprimert, vel snaut om forhold til jevnaldrende hvor mobbetemaet mangler. Kapitlet om individuelle tilnærminger er bokens svakeste. På tross av flere gode kliniske poenger og utfordringer, behandles omfattende temaer for overfladisk. Dette gjelder så vel for traumatisering og misbruk som for genetisk influerte problemer som lærevansker og AD/HD.

MST-terapeuten skal kunne ivareta både systemiske og individuelle tilnærminger, eventuelt med bistand fra en ”økologisk orientert psykiater”. Forfatterne kunne med fordel ha diskutert hvorvidt de individuelle perspektivene blir tilfredsstillende ivaretatt med disse rammene. Videre savner jeg en diskusjon om hvordan MST-terapeuten forvalter hensyn knyttet til taushetsplikt på ulike nivåer, når såvidt mange ulike instanser trekkes inn.

Til tross for disse innvendingene: Dette er en nyttig, engasjert og engasjerende bok om teknikker og forståelsesmåter som har sin anvendelse også utover atferdsforstyrrelsene.

Helene Gjone

Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon

Barneklinikken

Rikshospitalet

Anbefalte artikler