Statiner og muskelbivirkninger

Rita Bekken Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 30/2000 skriver Jan Schjøtt om statiner og muskelbivirkninger (1). Bayer AS ønsker i denne forbindelse å komme med følgende tilleggsinformasjon:

Cerivastatin/Lipobay har to metabolske nedbrytningsveier som omsettes via cytokrom P450 (CYP)-isoenzymene CYP 2C8 og CYP 3A4. Disse to omsetningsveiene er like viktige. Cerivastatin/Lipobay viser høy affinitet til CYP 2C8, som katalyserer danning av M-1 og M-23 i omtrent samme grad. Affinitet til CYP 3A4 er atskillig mindre, og danner kun M-1. På grunn av denne todelte metabolske nedbrytningsvei og deltakelse av mer enn ett CYP-isoenzym er Lipobay/cerivastatin lite påvirkelig overfor cytokrom P450-hemming (2).

Videre er det i tabell 1 i Schjøtts artikkel (1) vist eksempler på legemidler og næringsmidler som kan gi økt risiko for alvorlige muskelbivirkninger i kombinasjon med statiner. Det er ikke funnet noen klinisk relevante interaksjoner mellom Lipobay/cerivastatin og erytromycin, itrakonazol eller nifedipin (kalsiumantagonist) pga. lavt cytokrom P450-hemmende potensial hos Lipobay/cerivastatin, inkludert CYP 3A4 (3). Interaksjonstudier mellom disse legemidlene og Lipobay/cerivastatin foreligger (3).

Vi beklager at dette ikke kom frem i artikkelen. Bayer AS ønsker nettopp å fremheve Lipobay/cerivastatins lave risiko for interaksjon med andre legemidler.

Anbefalte artikler