Utdrag fra sentralstyremøte 13.11. 2000

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Referat fra sentralstyrets møte 17.10. 2000

  Artikkel

  Referatet ble godkjent med mindre endringer.

  Grunnkurs i hjertesykdommer på Internett

  Grunnkurs i hjertesykdommer på Internett

  Sekretariatet ønsker å videreføre erfaringene fra de kursene som allerede er utviklet for Internett og hadde i samarbeid med spesialitetskomiteen i indremedisin utarbeidet en prosjektbeskrivelse for grunnkurs i hjertesykdommer på Internett.

  Prosjektet er ment å inngå som en del av Legeforeningens arbeid med å prøve ut varierte læringsformer og redusere omfanget av teoribaserte kurs. Kurs er planlagt ferdig våren 2002. Kostnadene for prosjektet er beregnet til kr 700 000.

  Sentralstyret vedtok å bevilge kr 700 000 fra Utdanningsfond I til å utvikle og utprøve grunnkurs i hjertesykdommer som Internett-kurs. Sekretariatet får fullmakt til å undersøke mulighetene for økonomisk støtte fra den farmasøytiske industri til Legeforeningens utdanning på Internett.

  Turnustjenesten for leger

  Turnustjenesten for leger

  Turnusrådet utarbeidet i 2000 en skisse til bruk for løpende evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus og kommuner. Med denne som utgangspunkt utformet turnusrådet på oppdrag fra sentralstyret, en søknad til Sosial- og helsedepartementet om mandat og finansiering av et opplegg for evaluering av kvaliteten i turnustjenesten.

  Sentralstyret vedtok at søknad om Legeforeningens rolle i evaluering av turnustjenesten sendes Sosial- og helsedepartementet ved helseministeren.

  Legeforeningen og Nasjonalt råd

  Legeforeningen og Nasjonalt råd

  Funksjonstiden for Grethe Aasved og Einar Skoglund i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, utløper 31.12. 2000. Basert på innkomne forslag fra yrkesforeningene vedtok sentralstyret å foreslå Einar Skoglund med Hans Asbjørn Holm (vararepresentant) og Bente Kristin Johansen med Anne Mørch Larsen (vararepresentant).

  Nasjonalt råd – forskningsoppgave

  Nasjonalt råd – forskningsoppgave

  Dekanene ved de medisinske fakulteter har foreslått å innføre en obligatorisk forskningsoppgave i spesialistutdanningen utført over 12 uker.

  Det er i strid med Legeforeningens forslag som ble vedtatt av landsstyret, nemlig krav om ett års akademisk tjeneste, alternativt en seksmåneders prosjektoppgave som del av spesialistutdanningen.

  Legeforeningens representanter i Nasjonalt råd vil argumentere mot en obligatorisk forskningsoppgave utført over så kort tid. Legeforeningens forslag gir bl.a. fleksibilitet, styrker dannelsen og opprettholdelsen av akademiske avdelinger, er distriktsvennlig og et godt alternativ til nåværende gruppeføring.

  Det var enighet i sentralstyret om at dersom flertallet vil gå inn for forslaget om en 12 ukers obligatorisk forskningsoppgave, fremmes det forslag om et pilotprosjekt hvor man gis anledning til å utdanne seg til spesialist etter tre alternativer. Alternativ 1 er krav om ett års akademisk tjeneste. Alternativ 2 er seksmåneders prosjektoppgave (slippe akademisk tjeneste/gruppe I-tjeneste) og alternativ 3 er tremåneders forskningsoppgave (må ha ett års tjeneste ved akademisk avdeling).

  Prosjektet bør gjennomføres i samarbeid mellom Legeforeningen og de medisinske fakulteter, og det må finansieres av staten.

  Statens helsetilsyn og spesialitetsrådet

  Statens helsetilsyn og spesialitetsrådet

  Etter ønske fra Statens helsetilsyn vedtok sentralstyret at Jørgen Holmboe løses fra vervet som medlem av spesialitetsrådet. Fagsjef Aud Nordal oppnevnes som ny representant. Assisterende fylkeslege Gunnar Andersen, Telemark, fortsetter som representant i spesialitetsrådet. Seniorrådgiver Tor Flage, Statens helsetilsyn, blir vararepresentant for begge representantene fra Statens helsetilsyn.

  Supplering av forskningsutvalget

  Supplering av forskningsutvalget

  Ved utskifting av medlemmer i Legeforeningens forskningsutvalg var det ved en beklagelig feil ikke sørget for å få med kvinner. Dette var påtalt av Kirsti Malterud i et innlegg i Tidsskriftet og av Legeforeningens likestillingsutvalg. Sentralstyret vedtok å supplere Legeforeningens forskningsutvalg med to kvinnelige medlemmer for resten av funksjonstiden (2000–01). Disse oppnevnes etter forslag fra LVS og Aplf.

  Nordisk nettverk av kvalitetsforbedringsgrupper

  Nordisk nettverk av kvalitetsforbedringsgrupper

  Kvalitetsforbedringsutvalget ved leder Rolf Kirschner ber om tilslutning til å danne et nordisk nettverk for kvalitetsutvikling med utgangspunkt i de erfaringer man har gjort til nå.

  Sentralstyret sluttet seg til kvalitetsforbedringsutvalgets forslag. De deltakende foreninger dekker selv sine utgifter, og Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalgs utgifter dekkes innenfor den rammen som er avsatt til utvalgets arbeid i Legeforeningens budsjett.

  Særavtale for overordnede leger ved de statlige sykehusene

  Særavtale for overordnede leger ved de statlige sykehusene

  Det forelå krav utarbeidet av sekretariatet til endringer i særavtale for overordnede leger ved statens sykehus. Kravet var drøftet i lønnsutvalget som hadde sluttet seg til sekretariatets forslag. Sentralstyret vedtok at

  krav til endringer i særavtale for overordnede sykehusleger i staten fremmes i overensstemmelse med fremlagt forslag fra sekretariatet/lønnsutvalget datert 6.11. 2000. I forhandlingsdelegasjonen oppnevnes Hans Petter Aarseth, Geir K. Røste og en observatør for Yngre legers forening. Sekretariatet tiltrer forhandlingsdelegasjonen. Sentralstyret ber om å bli underrettet om krav som fremmes av Yngre legers forening om endringer i særavtalen for underordnede sykehusleger.

  Samordning av sykehusfunksjoner

  Samordning av sykehusfunksjoner

  Saken gjelder samordning av øre-nese-hals-avdelinger ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Oslo legeforening har i brev av 7.9. 2000 pekt på at tillitsvalgte kommer for sent inn i prosessene, og at det er et særlig problem hvor det gjelder prosesser som går på tvers av flere tariffområder. Det kompliserer det avtalefestede grunnlaget for medvirkning i denne type samordningsprosesser og funksjonsfordelingssaker.

  Sentralstyret var opptatt av at det er viktig å arbeide videre med å klargjøre rettigheter og plikter for de ansatte. Denne type endringsprosesser vil øke i omfang fremover. Sentralstyret vedtok at Legeforeningen vil ta problemstillingen med medbestemmelse i forbindelse med organisasjonsendringer som gjelder flere tariffområder opp med Oslo kommune og departementet med sikte på klare prosedyrer for utøvelse av medbestemmelse.

  Revisjon av særavtale

  Revisjon av særavtale

  for statsansatte leger i deltidstilling

  Særavtalen for statsansatte leger i deltidsstilling har ikke vært regulert siden 1.5. 1996. Det skyldes at Legeforeningen i 1998 ikke hadde normal forhandlingsrett i staten. Særavtalene for sykehusleger ble etter en særskilt avtale regulert på noen punkter, men tilsvarende avtale ble ikke gjort for denne særavtale. Sentralstyret vedtok å fremme krav om endringer av alle lønnssatser og satser for praksiskompensasjon § 4 med 18,9 % samt at § 4.4, 1. setning endres dithen at ferieloven og HTA-bestemmelse om avtalefestet ferie gjelder.

  Medisinsk-faglig rådgiver

  Medisinsk-faglig rådgiver

  Norsk overlegeforening har overfor sentralstyret tatt opp spørsmålet om hvordan foreningen skal forholde seg når et medlem søker eller blir beordret til en stilling eller funksjon som medisinsk-faglig rådgiver. I lov om spesialisthelsetjeneste brukes begrepet «utpeke» til medisinsk-faglig rådgiver. Dette kan gi inntrykk av at det er noe arbeidsgiver kan gjøre i kraft av sin styringsrett. Det er få holdepunkter i rettsgrunnlaget for en slik forståelse. Det må legges til grunn at en slik funksjon ev. må utlyses og besettes som andre funksjoner som atskiller seg fra ordinært arbeidsområde i en overlegestilling. Sentralstyret vedtok at medlemmene frarådes å påta seg funksjonen som medisinsk-faglig rådgiver på avdelingsnivå eller på tilsvarende funksjonsområde.

  Revisjon av hovedavtaler og hovedoverenskomster med HSH/Apo

  Revisjon av hovedavtaler og hovedoverenskomster med HSH/Apo

  Sekretariatet har representert Legeforeningen i forhandlinger om revisjon av hovedavtaler og hovedtariffavtaler med HSH/Apo. Resultatet innebærer i praksis at gjeldende tariffavtaler blir prolongert med de endringer som er gjennomført i tariffområdene i offentlig sektor. Sentralstyret vedtok at Legeforeningen slutter seg til protokoll av 4.11. 2000 vedrørende tariffrevisjonen per 1.5. 2000, ny hovedavtale med HSH og overenskomst for høyskoler.

  Rekrutteringsprosjektet

  Rekrutteringsprosjektet

  Målet er at Legeforeningen i løpet av 2001 skal snu en medlemsutvikling som de siste årene har vært mindre positiv og tydeliggjøre fordelene ved å være medlem. Det er et behov for å øke medlemstallet innen årsskiftet for å kunne styrke organisasjonens innflytelse.

  Vervingspotensialet er størst blant medisinstudentene, hvor organisasjonsprosenten blant utenlandsstudenter er på vel 55 %, samt blant leger i sykehus.

  Kampanjen som var foreslått i et notat til sentralstyret, har som mål å få 500 nye medlemmer per 31.12. 2000. Sentralstyret vedtok å avsette kr 250 000 til kampanjen som bl.a. annet vil bestå av en ny vervefolder rettet mot studentene, plakater, distribusjon av vervefolder, nettsider, støtte til gjennomføring av møter med studentene i utlandet og Norge. Det skal også sendes lister til tillitsvalgte i sykehus med oppfordring om å kontakte leger som ikke er medlemmer av foreningen for å få disse til å melde seg inn.

  Forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge

  Forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge

  Med utgangspunkt i rapporten Legens rolle i det helsefremmende/sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge (1998) har en arbeidsgruppe med representanter fra Norsk barnelegeforening, Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), Alment praktiserende lægers forening, Offentlige legers landsforening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, utredet gode og formålstjenlige samarbeidsformer mellom første- og annenlinjetjenesten og knyttet videre- og etterutdanningsprogrammene for allmennmedisin til disse.

  Sentralstyret vedtok å sende rapporten til yrkesforeningene, Norsk selskap for allmennmedisin, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og Norsk barnelegeforening for kommentar.

  Statlig eierskap av sykehusene

  Statlig eierskap av sykehusene

  Arbeiderpartiets landsmøte vedtok 12.11. 2000 at eierskapet til sykehusene skal overføres til staten, og det er trolig at denne reformen kommer til å gjennomføres i stort tempo. For å starte prosessen der Legeforeningen diskuterer seg frem til hvilke krav som må stilles til omorganiseringen og hvilke veivalg som må gjøres for å sikre hensynet til pasientbehandling, faglighet, fagutvikling, forskning og spesialistutdanning hadde sekretariatet utarbeidet to notater til sentralstyret. Sentralstyret vedtok at sekretariatet bearbeider videre notatet Staten overtar sykehusene – hva så? og supplerer det bl.a. med et kapittel om hvilke konsekvenser statlig overtakelse får for avtaleverket. Notatet sendes til yrkesforeningene og fylkesavdelingene for kommentarer som innarbeides i et nytt notat til sentralstyret som foreligger før sentralstyrets arbeidsmøte i mars 2001. Statlig overtakelse av sykehusene blir ett av temaene på dette arbeidsmøtet.

  Ny generalsekretær fra 2002

  Ny generalsekretær fra 2002

  Sentralstyret nedsatte et rekrutteringsutvalg bestående av Hans Petter Aarseth, Anette Fosse og Einar Hysing. Utvalget skal utarbeide annonsetekst og bestemme tidspunkt for kunngjøring, kunngjøringsmåter og søknadsfrist. Oppgaven skal løses i samarbeid med den engasjerte konsulent. Det forutsettes at søknadsfristen settes så sent som mulig av hensyn til utvelgelsen av kandidater. Utvalget skal utarbeide en omtale av saken for publisering i Tidsskriftet med henblikk på å mobilisere potensielle søkere (se Tidsskriftet nr. 1/2001).

  Utvalget skal behandle forslag til nytt instruksverk for generalsekretær og sekretariatet. Det skal delta i avsluttende intervju med aktuelle kandidater. Det skal videre utforme forslag til arbeidsavtale samt avgi innstilling om ansettelse basert på konsulentens anbefalinger og egne inntrykk.

  Sentralstyret tar sikte på at ansettelse skal kunne skje i løpet av juni 2001. Innstilling bør foreligge senest tre uker før ansettelsesmøtet. Som sekretær for utvalget oppnevnes Sverre Strand.

  Sekretariatets avdelingsledere oppnevner en representant som observatør i utvalget. Den samme adgang gis øvrige ansatte gjennom AMU. Sentralstyret forutsatte å bli nærmere orientert om det eksterne konsulentfirma som var valgt som samarbeidspartner i ansettelsesprosessen.

  Sekretariatet skal utarbeide forslag til nytt instruksverk for generalsekretær og sekretariat. Forslaget legges frem til behandling av det nedsatte rekrutteringsutvalg før sentralstyrets behandling. Sentralstyrets vedtak i

  saken legges til grunn i drøftingene med aktuelle kandidater til generalsekretærstillingen. Sentralstyret vil endelig fastsette instruksen i forbindelse med ansettelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media