Teleundervisning og ekstern undervisning i spesialistutdanningen

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Mange sykehus ønsker teleundervisning eller undervisning som samarbeid med ett eller flere sykehus, såkalt fleksibel undervisning, som ledd i den obligatoriske internundervisningen i spesialistutdanningen.

  Artikkel

  Den obligatoriske undervisningen ved avdelingen er et verdifullt element i spesialistutdanningen som må styrkes og utvikles. Etablering av fleksibel undervisning må være motivert ut fra ønsket om å heve kvaliteten i den teoretiske undervisningen i spesialistutdanningen.

  Høy kvalitet

  Høy kvalitet

  Argumentene for fleksibel undervisning som erstatning for internundervisning, er at forelesningene ofte blir av høy kvalitet, både fordi undervisningsbelastningen ved hver enkelt avdeling blir mindre og fordi innsatsen skjerpes når tilhørerskaren er større. Det er også positivt med kompetanse hentet fra et større faglig miljø. Argumenter mot fleksibel undervisning er bl.a. at læringsmiljøet i avdelingen lett forringes. Det å presentere noe i avdelingen er et element som går tapt.

  Fleksibel undervisning må skje etter et oppsatt program planlagt etter emneliste og med en fast struktur. Alle deltakerne må aktiviseres. Den må bekjentgjøres i god tid og ha et tilfredsstillende faglig nivå. Oppmøtet må være obligatorisk og det må foreligge en plan for evalueringen. Utdanningsutvalget må lokalt ta ansvaret for å koordinere eget undervisningsopplegg med den eksterne undervisningen.

  Dersom en sykehusavdeling ønsker å erstatte deler av internundervisningen med fleksibel undervisning, må det i forkant søkes vedkommende spesialitetskomité.

  Spesialitetsrådets anbefalinger om fleksibel undervisning

  Generelt om fjernundervisning og ekstern undervisning

  • – Minst halvparten av undervisningstimene skal gis av assistentlege.

  • – Undervisningsprogrammet skal gjøres kjent i god tid før undervisningen starter.

  • – Undervisningen skal over en periode på to år dekke minst 50 % av de sentrale kravene til spesialiteten. Det vil si at undervisningen i avdelingen/seksjonen og fjernundervisningen/ekstern undervisning må sees i en helhet.

  Fjernundervisning

  • – Minimum én undervisningstime per uke i spesialiteten må gjennomføres ved den enkelte avdeling/seksjon.

  • – Inntil 50 % av den teoretiske internundervisningen kan erstattes av fjernundervisning.

  • – Det må avsettes tid til diskusjon etter undervisningen.

  • – Undervisningen må være tilgjengelig for alle avdelingens/seksjonens leger.

  Ekstern undervisning i samarbeid mellom sykehus

  • – Minimum én undervisningstime per uke i spesialiteten må gjennomføres ved den enkelte avdeling/seksjon.

  • – Inntil 50 % av den teoretiske internundervisningen kan erstattes av ekstern undervisning i samarbeid mellom sykehus.

  • – Den eksterne undervisningen skal inngå i tjenesteplanene og arbeidsgiver skal dekke reiseutgiftene.

  • – Ekstern undervisning må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra blant annet regelmessighet og volum i assistentlegenes tilstedeværelse og det pedagogiske opplegget.

  • – Ordningen anbefales som en prøveordning for to år etterfulgt av evaluering fra spesialitetskomiteene i de spesialiteter ordningen gjelder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media