Økonomisk ansvarsfordeling mellom Legeforeningen og yrkesforeningene

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Hans Kristian Bakke

Sekretariatet foreslo i januarmøtet 2001 at oppfølgingen av landsstyrevedtaket ble iverksatt umiddelbart.

Sentralstyret vedtok å oppnevne Hans Kristian Bakke, leder i Aplf, som leder av utvalget. Foruten yrkesforeningslederne, eller representanter for disse, oppnevnes forhandlingssjefen og økonomidirektøren i Legeforeningen som medlemmer av utvalget.

Utvalget skal vurdere den økonomiske ansvarsdelingen mellom hovedforeningen og yrkesforeningene samt de øvrige områdene som er nevnt.

Vurderingen skal også omfatte organisasjonsleddenes bruk av midler til honorering og godtgjørelser. Yrkesforeningslederne inviteres til å delta i utvalget. Utvalget rapporterer til sentralstyret som skal være styringskomité. Sentralstyrets vurderinger og konklusjoner legges frem for landsstyret i 2001 i forbindelse med budsjett for 2002.

 Hans Kristian Bakke sier i en kommentar at utviklingen fra 1994 har vist at det er nødvendig med en vurdering av forholdet mellom Legeforeningen og yrkesforeningene.

– Yrkesforeningenes posisjon i Legeforeningen er blitt gradvis sterkere utover i 1990-årene. Den økte aktiviteten, kanskje særlig i de store yrkesforeningene, har engasjert et stadig bredere tillitsvalgtkorps og det har gitt medlemmene en følelse av identitet med både hovedforeningen og yrkesforeningene, sier Bakke.

– Deres rolle som premissleverandør for Legeforeningens politikk og deres faktiske innflytelse i landsstyret synes å tilta. Som en følge av dette er det naturlig at spørsmålet om yrkesforeningenes formelle posisjon i forhold til Legeforeningen settes på dagsordenen. Med en målsetting om at dagens struktur, med én samlet legeforening, skal videreføres, blir det en balansegang mellom det å gi nødvendig frihet til å ivareta engasjement og entusiasme og det å fortsatt fremstå som én forening for alle leger, mener han.

Bakke fremhever at utvalget skal ta for seg et tema med betydelig potensial for uenighet.

– Selv om arbeidet kan bli vanskelig, er det både med bakgrunn i debatten og utviklingen det siste tiåret, klart at dette er en helt nødvendig prosess å gå inn i, sier Bakke.

Han satser på at utvalget kan starte sitt arbeid allerede i løpet av februar, og regner med at det utvalget kommer frem til, vil danne grunnlag for en debatt på landsstyremøtet i Sandefjord i oktober.

Anbefalte artikler