Notiser

Artikkel

Regelendring i Trygderetten på vent

I dag kan Trygderetten bare endre saker til gunst for trygdede. I forslaget til statsbudsjett for 2001 foreslo regjeringen at Trygderetten også skulle få mulighet til å endre en avgjørelse i disfavør av den trygdede. Sosialkomiteen mente at forslaget var for dårlig utredet og sendte saken tilbake til regjeringen.

Hvis en trygdet har fått tilstått 50 % uførepensjon av trygdeetaten, men krever høyere pensjon og anker til Trygderetten, gir trygderettloven § 20 i dag retten anledning til å endre vedtaket dersom det er til gunst for den trygdede. Hvis for eksempel anken inneholder et krav om 80 % pensjon, kan retten vedta full uførepensjon. Retten kan ikke gjøre det motsatte, vedta at uførepensjonen faller bort fordi vilkårene ikke er oppfylt. Dette ønsket regjeringen å endre på, men lyktes ikke.

Handlingsprogram for diabetes

Handlingsprogrammet for diabetes fra Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM) ligger nå fritt tilgjengelig på Internett. En kort og en lang versjon av handlingsprogrammet er lagt ut i pdf-format på www.dianet.no Lenke til handlingsprogrammet finnes også på Legeforeningens nettside www.legeforeningen.no bak valget Medisin og Handlingsprogrammer. Man må ha Adobe Acrobat Reader installert på maskinen for å lese og skrive ut handlingsprogrammene. Det er et gratisprogram som enkelt kan installeres på maskinen.

Handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis er utgitt av NSAM, Legeforeningen, Folkehelsa og Diabetesforbundet.

De fleste kan nødnumrene

99 % av alle voksne vet at de kan ringe spesielle telefonnumre for nødhjelp. Det er en økning på 6 % siden 1995. På spørsmål om folk vet hvor de kommer når de ringer de ulike nødnumrene, svarer 90 % at 113 er nummeret til medisinsk nødtelefon, 83 % vet at 112 er til politiet og 84 % vet at de skal ringe 110 når det brenner. Blant barn med en gjennomsnittsalder på ti år, er det 62 % som vet nummeret til medisinsk nødtelefon, 56 % kjenner nødnummer 112 og 54 % vet om 110. Tallene kommer frem i en undersøkelse som MMI har gjort for nødetatene.

Oppslagsbok for helse- og sosialsektoren

Hva er hva og hvem gjør hva hvor i helse- og sosialsektoren? Svarene finner du i AllVita , en oppslagsbok utgitt av Kommuneforlaget. Den inneholder oppslagsord innenfor helserelaterte yrker/fagprofesjoner, utdanninger, organisasjoner, fagtidsskrifter, organer, råd, instanser, publikasjoner, lover, kompetansesentre, samt forkortelser. Boken, som er på 280 sider, koster 358 kroner. ISBN-nummeret er 82-446-0383-6.

Forlaget planlegger også en elektronisk utgave. Et utdrag av versjonen som er under bearbeiding finnes på:

www.kommuneforlaget.no/allvita

Færre MRSA-infeksjoner i Norge

2000 var det første året siden 1996 med nedgang i antall meldte tilfeller av MRSA-infeksjon. Medio desember hadde Statens institutt for folkehelse registrert 47 tilfeller, mens det var 88 MRSA-tilfeller i hele 1999. I de to første tertialene i 2000 gikk insidensraten ned fra 19,8 til 11,5 per million innbyggere per år. Nedgangen var særlig markert i Akershus, Oslo og Troms. Andelen med antatt smittested i Norge utgjør om lag halvparten av MRSA-tilfellene. Bare hvert fjerde tilfelle i 2000 var innlagt i sykehus ved diagnostisering, mot 49 % i 1999, 51 % for perioden 1995–2000.

Endring av opplysninger om tillitsvalgte

Endring av opplysninger om tillitsvalgte i Legeforeningen kan gjøres direkte over Internett. Gå inn på Legeforeningens nettsider ( www.legeforeningen.no ), klikk på lønns- og arbeidsvilkår, deretter på knappen tillitsvalgte. Da kommer det frem et kart med oversikt over alle tillitsvalgte. Øverst på siden er det en lenke til et skjema som medlemmene kan bruke til å melde fra om endringer. Fra skjemaet går det en e-post til organisasjonsavdelingen som utfører rettelser i registeret.

Anbefalte artikler