Blødning etter vaginalfødsel

Anne Marie Lingås Om forfatteren
Artikkel

Torbjørn Moe Eggebø & Leif Kaspar Gjessing presenterer i Tidsskriftet nr. 24/2000 en studie om blødning etter fødsel som ledd i kvalitetssikring og vurdering av medisinske rutiner ved Sentralsjukehuset i Rogaland (1). Det er positivt at avdelingens standardiserte journalsystem blir anvendt i en studie, men jeg tillater meg å komme med enkelte kommentarer.

Slik det fremgår av presentasjonen er dette en retrospektiv studie, der Eggebø & Gjessing behandler materialet i etterkant på bakgrunn av journalføringer i perioden 1997 – 99. Metodesikkerhet vil avhenge av at fødselshjelperne i studien (jordmødre, leger) følger de samme prosedyrene og måler blødninger likt. Hvordan dette er gjort, er det vanskelig å vurdere, men det fremgår at studien bygger på estimerte blødningsverdier, noe som ikke gir et nøyaktig beregningsgrunnlag. At det ut fra dette materialet blir regnet ut en gjennomsnittlig reduksjon i blødning er interessant, spesielt siden studien ender med forslag om å gjeninnføre oksytocinbehandling av friske fødende med normalt blødningsmønster.

Maltau (2) viser til safe motherhood-programmet (3), som poengterer at habituelle blødere skal ha oksytocin. At patologisk blødning skal behandles, er ikke noe å diskutere. Derimot er det overraskende å oppleve at man ut fra denne studien finner argumenter for å legge patologiske tilstander ved fødsel til grunn for medisinsk behandling av normale fødsler. Der er viktig å merke seg at WHO skiller spesifikt i sine rapporter mellom patologiske og normale tilstander. Rutinemessig bruk av medikamenter er ikke i tråd med WHOs anbefalinger for den normale fødselen (4). Det sentrale budskapet i den rapporten er nettopp å stille spørsmål ved rutiner som vanskeliggjør individuell behandling av den fødende kvinnen, og fødselshjelpere anmodes om å vurdere rutinemessig bruk av medikamenter kritisk.

Rutiner kan føre til passiv handling og manglende aktpågivenhet i vurdering av den fødende. De av oss som har erfart livstruende blødninger under fødsel, vet godt at i slike situasjoner er ikke 5 IE oksytocin tilstrekkelig hjelp, selv om det blir satt rutinemessig. Friske fødende kvinner må slippe å bli behandlet med medikamenter ”for sikkerhets skyld”. For at det skal kunne rettferdiggjøres, må det foreligge mer overbevisende forskningsresultater enn dette.

Anbefalte artikler