Tillitsvalgte i Oslo får mer hjelp

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

I sin orientering om virksomheten i fylkesavdelingen sa leder Torunn Janbu at arbeidet med å få en hovedtillitsvalgt for overlegene ved Ullevål sykehus har vært blant de mest tidkrevende sakene.

– Det er i orden nå, men denne situasjonen har avdekket behov tillitsvalgte har for støttefunksjoner i sin jobb, sa Janbu. Derfor foreslo styret at Oslo lægeforening benytter inntil 350 000 kroner til å leie inn sekretærhjelp. Mange takker nei til tillitsverv når de blir klar over hvor tidkrevende vervet er. Derfor blir det spennende å se hvordan dette vil fungere i praksis, mente Janbu.

Forhandlingene om fastlegeordningen i Oslo kom senere i gang enn i resten av landet, men styret kunne konstatere at svært mange avtaleløse leger har valgt å motta tilbud om å bli fastlege.

Johan Ræder, Torunn Janbu (leder), Bente Mikkelsen, Hans Petter Aarseth og Vidar Oma Steine var aktive i debatten om ledelse. Foto E. J. Andersen

Helsetjenesten for leger

Statens helsetilsyn har gjort oppmerksom på at leger plikter å føre journal over leger som oppsøker støttegruppene. Dette er ikke gjort tidligere, fordi man mente at støttegruppenes arbeid var å betrakte som medmenneskelig støtte til en kollega, og at det ikke dreide seg om et lege-pasient-forhold.

Ledelse

Ledelse var tema etter årsmøtets avslutning. Innleggene viste at ledelse opptar legene og behovet for faglig oppdatering og virksomhet parallelt med ledervirksomheten, ble understreket av flere. Hans Petter Aarseth gav uttrykk for at en leder som skulle ha høy faglig anseelse og respekt også må delta i noe arbeid i avdelingen. Det ble sagt at det er viktig at en leder blir kjent med hva legene og øvrige ansatte er opptatt av og at den uformelle kommunikasjonen som skjer på en vakt, er svært verdifull for en leder.

Anbefalte artikler