Legeforeningen og myndigheter med tiltak mot trygdesvindel

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Resultatet av møtet er at Rikstrygdeverket vil gå gjennom og forbedre rutinene, og Legeforeningen vil presentere en plan med tiltak. Dette skal drøftes på et nytt møte i februar.

Sosialminister Guri Ingebrigtsen understreket den alvorlige situasjon som er oppstått ved at Rikstrygdeverket har mistanke om at leger og pasienter samarbeider om uriktige legeerklæringer. Saken er under politietterforskning. Forholdet mellom leger, pasienter og Rikstrygdeverket har vært tuftet på tillit.

I møtet reiste Ingebrigtsen spørsmål om hvordan Legeforeningen så på den oppståtte situasjon. Hans Petter Aarseth understreket at Legeforeningen tar sterkt avstand fra systematisk bedrageri av samfunnets midler.

– Forvalter ikke legene samfunnets tillit på en betryggende måte, vil legene, pasientene og samfunnet oppleve å få systemer som er langt dårligere egnet enn dagens system, sa Aarseth.

Legeforeningen vil gjennom ulike tiltak bidra til å skjerpe oppmerksomheten om slike problemstillinger. Dette kan skje gjennom kursvirksomhet, faglige fora, et større engasjement fra ulike legemiljøer og ved å trekke spesial- og yrkesforeningene tettere inn i arbeidet. Rikstrygdeverket og Legeforeningen vil presentere en tiltaksliste for statsråden i februar.

Anbefalte artikler