Alltid keisersnitt ved seteleie?

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Dersom resultatene i artikkelen kan sammenliknes med norske forhold, ville dette føre til store forandringer i dagens anbefalinger, sier Oddvar Sviggum som er leder i Norsk gynekologisk forening. Foreningen har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Pål Øian, Tore Henriksen, Per Børdahl, Lillian Berge og Susanne Albrigtsen, samt en statistiker som skal gå gjennom artikkelen og relatere resultatene til norske forhold (se ramme).

Nordisk Forening for Obstetrikk og Gynekologi har drøftet problemstillingen og er enige om å forsøke å komme frem til lik praksis i Norden. Fagmiljøene i Sverige og Danmark skal også nedsette arbeidsgrupper, tilsvarende den i Norge.

Den norske arbeidsgruppen hadde sitt første møte i november 2000 og medlemmer i gruppen deltok på møter i Stockholm og København i måneden etter. Hensikten er å komme frem til en anbefaling som kan presenteres for Statens helsetilsyn og Kommunenes Sentralforbund. Gynekologforeningen ønsker i første omgang ikke å forandre anbefalt praksis før den nordiske anbefalingen foreligger.

Gynekologforeningen har sendt informasjon om arbeidsgruppen til Statens helsetilsyn. Helsetilsynet har svart at de ønsker norske fagmiljøers oppfatninger av det som fremkommer i artikkelen (1). Helsetilsynet ønsker også å vite om fagmiljøet vil ta initiativ for å revurdere de faglige anbefalingene som gjelder for hvordan fostre i seteleie skal forløses. Senter for medisinsk metodevurdering er også bedt om å vurdere problemstillingen.

Mandat for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen skal gå gjennom artikkelen med hensyn til vitenskapelig kvalitet, vurdere de generelle obstetriske konsekvensene av å forløse alle seteleier med keisersnitt og ta standpunkt til om det er grunn til å gjennomføre en nordisk randomisert studie av seteforløsninger.

Hvis arbeidsgruppen finner at nye studier på forløsning ikke bør eller kan gjennomføres, skal den foreslå nye retningslinjer for forløsning av seteleier i Norge. Arbeidsgruppen skal forsøke å få til en nordisk konsensus eller en sammenfallende uttalelse. Konklusjonen skal legges frem for Statens helsetilsyn og eventuelt Kommunenes Sentralforbund som sykehuseier.

Anbefalte artikler